Przepisy kodeksu cywilnego są na tyle szczegółową regulacją, co pozwala uznać, że wypłacane na ich podstawie odszkodowania i zadośćuczynienia są zwolnione z PIT (nr interpretacji ILPB2/415-930/10/13-S/WM) – uznała po latach sporu poznańska izba skarbowa.

Sprawa dotyczy wykładni art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Zgodnie z jego brzmieniem zwolnione z daniny są m.in. odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z określonymi wyjątkami.

Podatnik, pracodawca w rozumieniu kodeksu pracy, zwracając się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji wyjaśnił, że prowadzi specyficzny rodzaj działalności, szczególnie narażony na ryzyko występowania wypadków. Po wystąpieniu wypadku jest m.in. zobowiązany, na podstawie art. 444 § 1 kodeksu cywilnego, do rekompensaty wszelkich kosztów wywołanych uszkodzeniem ciała pracownika lub jego rozstrojem zdrowia.

Przepis ten mówi, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Kolejne przepisy stanowią, że na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Kodeks cywilny zawiera też dyspozycję o tymczasowej rencie, w przypadku braku możliwości ustalenia dokładnej szkody na chwilę wydawania wyroku.

Pracodawca, w związku z powyższymi regulacjami, zwraca poszkodowanym pracownikom lub byłym pracownikom udokumentowane fakturami i rachunkami koszty leczenia, rehabilitacji (w tym koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej), koszty przedmiotów ortopedycznych (koszty nabycia kul, protez, gorsetów) lub bezpośrednio finansuje te wydatki.

Poznańska izba skarbowa, dopiero po przegranym w dwóch instancjach sporze sądowym uznała, że przepisy kodeksu cywilnego  określają zasady ustalenia odszkodowania, a nie jedynie ogólne przesłanki jego ustalenia, co pozwala na zwolnienie tych świadczeń z PIT.