Tak stwierdziła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 17 października 2013 r. (IPPP1/443-847/13-2/PR).

Spółka (podatnik) jest należącym do międzynarodowego koncernu dystrybutorem paliw, olejów oraz smarów dla motoryzacji i przemysłu. W ramach działalności prowadzonej na polskim rynku podatnik zawiera umowy o współpracy ze stacjami obsługi (kontrahenci). Na mocy zawartych umów kontrahenci zobowiązują się do realizacji założonych wielkości zakupów towarów oferowanych przez spółkę. W zamian, spółka zobligowana jest do wypłaty bonusu specjalnego, który jest uzależniony od zakupu wybranych towarów o określonej wartości. Bonus kalkulowany jest jako procent obrotów z danym kontrahentem lub jako iloczyn ustalonej kwoty oraz ilości zakupionych produktów. Spółka podkreśliła jednocześnie, że premia udzielana jest w stosunku do całego obrotu z danym kontrahentem, ale podstawą jej kalkulacji jest wyłącznie obrót realizowany na wybranych produktach. Wobec tego bonus liczony od wartości nabyć niektórych towarów odnoszony jest do całości zakupów realizowanych przez kontrahenta.

Na gruncie tak przedstawionego stanu faktycznego spółka wskazała, że rozważa obecnie dokumentowanie udzielanych kontrahentom bonusów na podstawie tzw. zbiorczych faktur korygujących. Zwróciła się o potwierdzenie, że przy spełnieniu określonych w przepisach warunków formalnych dla zbiorczych faktur korygujących, będzie mogła na podstawie takich faktur obniżyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostaw na rzecz kontrahentów.

Zdaniem spółki udzielane przez nią bonusy są rabatem w rozumieniu przepisów o VAT, obniżającym podstawę opodatkowania, a zatem powinny być dokumentowane fakturami korygującymi. Jednocześnie, ze względu na to, że bonusy dotyczą całego obrotu z danym kontrahentem, zdaniem podatnika będzie on mógł dokumentować bonusy zarówno przed, jak i po 1 stycznia 2014 r. na podstawie zbiorczych faktur korygujących. W jego ocenie nie ma znaczenia to, że podstawą obliczenia bonusu są dostawy części produktów dokonanych w danym okresie rozliczeniowym.

W wydanej interpretacji organ zgodził się ze spółką. Wskazał, że podatnik ma prawo, zarówno na podstawie obecnych przepisów, jak i regulacji, które będą obowiązywać od 1 stycznia, do wystawiania zbiorczych faktur korygujących i obniżania na ich bazie podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego.

Bartłomiej Bieńkowski, konsultant w Dziale Prawnopodatkowym PwC, biuro w Gdańsku

Przedstawiona interpretacja jest interesująca co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, dotyczy sposobu dokumentowania udzielanych przez podatników bonusów (premii pieniężnych), co do niedawna było powodem licznych sporów z organami podatkowymi. Z drugiej strony komentowana interpretacja odnosi się do także do stanu prawnego, który będzie obowiązywał po 1 stycznia 2014 r.

Organ zaprezentował korzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących, na podstawie przepisów rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur istnieje także wtedy, gdy przyznane kontrahentowi premie pieniężne kalkulowane są na podstawie wartości dostaw jedynie wybranego asortymentu towarów. Wątpliwości podatników w tym zakresie są spowodowane tym, że § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia, który odnosi się do możliwości wystawiania tzw. zbiorczych faktur korygujących, wymaga, aby udzielony rabat odnosił się do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Tylko bowiem w takiej sytuacji podatnik ma prawo wystawić korektę zbiorczą odnoszącą się do dostaw dokonanych w danym miesiącu, bez konieczności wykazywania na fakturze korygującej szczegółowych danych dotyczących m.in. korygowanej faktury pierwotnej.

Organ słusznie wskazał, że kalkulowanie przyznanego bonusu na podstawie wartości dostaw jedynie wybranych grup towarów, nie odbiera podatnikom możliwości korzystania z uproszczenia polegającego na wystawianiu zbiorczych faktur korygujących, jeżeli przyznany bonus odnosi się w rzeczywistości do całości obrotu osiągniętego przez podatnika w relacjach z danym kontrahentem we wskazanym okresie rozliczeniowym. W tym zakresie organy wychodzą naprzeciw podatnikom, którzy wskazywali trudności dokumentacyjne jako jeden z argumentów przemawiającym za uznaniem premii pieniężnych za zdarzenia pozostające poza zakresem opodatkowania VAT.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Ponadto przedmiotowa interpretacja potwierdza, że możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących zostanie utrzymana na mocy przepisów, które będą obowiązywać po 1 stycznia 2014 r. Stanie się to za sprawą przeniesionych do ustawy o VAT przepisów rozporządzenia, a konkretnie jej art. 106j ust. 3. Co ważne, za sprawą nowo obowiązujących przepisów zmieni się również zakres informacji, jakie podatnik będzie zobowiązany umieszczać na zbiorczej fakturze korygującej. Do dotychczas obowiązujących wymogów dotyczących faktur korygujących dojdzie obowiązek wskazywania na fakturach przyczyny dokonywanej korekty.