Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi potwierdził, że wyższe koszty mogą pomniejszać przychód pracowników na stanowisku dyrektora IT (kierownika projektów), webmastera i specjalistów do spraw: testów, programowania oraz testów i analizy biznesowej (nr interpretacji: IPTPB1/415-581/13-4/MD).

Pracodawca, pytając o rozliczenie pensji osób na powyższych stanowiskach, wyjaśnił, że zamierza potrącać 50-proc. koszty od części wynagrodzenia za projektowanie i testowanie oprogramowania komputerowego, planowanie testów komputerowych oraz sporządzanie dokumentacji projektowej. Wyjaśnił, że powyższe prace zawierają elementy o charakterze twórczym i indywidualnym, charakteryzujące się znacznym stopniem oryginalności i niepowtarzalności. W związku z tym pracodawca zamierza wprowadzić w umowach o pracę zapis o przekazaniu praw autorskich do każdego stworzonego przez zatrudnionych utworu. Zmiany umów miały dotyczyć też podziału zakresu obowiązków na część związaną z wykonywaniem pracy twórczej, której przedmiotem jest stworzenie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, oraz na część obejmującą pozostałe obowiązki pracownika nieposiadające cech pracy twórczej. Nowe zapisy dotyczyłyby też kwestii wynagrodzenia miesięcznego, które obejmować miało zryczałtowaną, niezależną od rodzaju i liczby wykonanych utworów, kwotę za przeniesienie praw autorskich oraz pensję z tytułu wykonywania pracy pozbawionej waloru pracy twórczej. Dowodem stworzenia utworu – jak wskazał pracodawca – będzie ewidencja projektów prowadzona w formie zestawień opisujących zadania poszczególnych pracowników w danym okresie.Łódzka izba skarbowa przychyliła się do zdania pracodawcy. – Co prawda ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących sposobu dokumentowania tej części wynagrodzenia, co do której mogą mieć zastosowanie 50 proc. koszty uzyskania przychodu (...) jednakże dla celów prawidłowego zastosowania tychże kosztów konieczne jest ustalenie – na podstawie wszelkich możliwych dokumentów – jaka część dotyczy wynagrodzenia otrzymanego tytułem praw autorskich bądź przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów – dodała izba. – Podkreślenia wymaga także, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca w ramach umowy o pracę jest przedmiotem prawa autorskiego, jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu – zastrzegł organ.