W artykule „Warto uzyskać interpretację indywidualną" scharakteryzowane zostały indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego jako narzędzie ochrony prawnej. W tym numerze omówiony jest wniosek o wydanie interpretacji.

Elektronicznie albo tradycyjnie

Procedura uzyskania interpretacji indywidualnej jest uruchamiana na wniosek, który składa się na formularzu ORD-IN (www.podatki.gov.pl/formularze-do-druku/pozostale-do-druku/). Wniosek trzeba skierować na adres Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: dyrektor, organ interpretacyjny):

ul. Teodora Sixta 17

43-300 Bielsko Biała.

Sprawę można również zainicjować elektronicznie za pośrednictwem ePUAPu, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego. Usługę „ORD-IN Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek zainteresowanego" można odnaleźć w polu „Podatki" w części „Podatki, opłaty, cła".

Zawartość formularza ORD-IN

Część A

Sekcja wymaga wskazania celu oraz zaznaczenia czego dotyczy sprawa.

Jeżeli organ wezwał do usunięcia braków formalnych, to uzupełnienie następuje na omawianym formularzu z zaznaczeniem w poz. 13. kwadratu numer 2.

Część B

Ta część wymaga wskazania danych podmiotu wnioskującego o wydanie interpretacji. Warto pamiętać, że podanie niezawierające adresu organ pozostawi bez rozpatrzenia.

Część C

Organ interpretacyjny wysyła interpretację wnioskodawcy oraz organowi, o którym mowa w tej sekcji.

Część D

To miejsce jest uzupełniane, jeżeli w sprawie wyznaczony został pełnomocnik lub jeżeli stronę reprezentuje przedstawiciel.

Część E

W tym miejscu podatnik wskazuje przepisy, które mają zastosowanie w jego sprawie i które chce zinterpretować. Zaznacza tu również czy przedstawia zaistniały stan faktyczny czy zdarzenie przyszłe. Mówiąc prościej: zaistniały stan faktyczny, to okoliczności, które składają się na daną sprawę. Zdarzenie przyszłe należy wybrać, gdy chodzi o interpretację przepisów, które będą mieć zastosowanie do czynności zaplanowanych.

Może się okazać, że dana sprawa jest na tyle skomplikowana, że składa się na nią kilka stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych). Ma to znaczenie przy naliczaniu opłaty za złożenie wniosku. Opłatę tę należy uiścić w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

Część F

Opłata wynosi 40 zł za każdy stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Część G

„Pod pojęciem wyczerpująco przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) należy rozumieć taki stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), na podstawie którego można w sposób pewny i niewątpliwy udzielić jednoznacznej informacji w zakresie możliwości określonego zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia" (wyrok WSA w Warszawie z 5 grudnia 2018 r., VIII SA/Wa 760/18).

Ten element wniosku kończy się postawieniem pytania, w którym zamyka się istota problemu interpretacyjnego.

Jeżeli pole w tej części jest niewystarczająco obszerne, to należy skorzystać z załącznika do formularza ORD-IN/A. Można go znaleźć pod tym samym adresem internetowym co ORD-IN.

Przykład

(interpretacja znak: 0115-KDIT2-2.4011.16.2019.1.ENB)

Wnioskodawca w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych planuje:

1. przekazać pracownikom karty podarunkowe X., których kwota zasilenia ma wynieść 500 zł. Ww. kartami można dokonywać płatności w sklepach honorujących dany rodzaj kart, posiadających terminale płatnicze, lub

2. przekazać pracownikom środki pieniężne z ZFSS w formie przelewu na ich konta osobiste (kwotę nieprzekraczającą 1000 zł).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy zasilone karty X. wydane pracownikom w ramach ZFŚS należy traktować jako świadczenie pieniężne czy rzeczowe, czy też jako bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi?

2. Czy od kwoty zasilonej karty w wysokości 500 zł należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

3. Czy od przelanej kwoty pieniężnej w ramach ZFŚS na konta osobiste pracowników należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Część H

Jest to miejsce na własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Załącznik ORD-IN/A służy do rozwinięcia również tego pola. Własne stanowisko jest przedmiotem oceny dokonywanej przez organ interpretacyjny.

Przykład

(interpretacja znak: 0115-KDIT2-2.4011.16.2019.1.ENB)

Zdaniem Wnioskodawcy, kartę X. należy zaliczyć do świadczeń pieniężnych jakie pracownik otrzymuje w ramach ZFŚS. Kwota zasilonej karty X. nie przekracza 1000 zł w związku z czym nie należy odprowadzać od niej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota przekazanych pracownikom środków pieniężnych w formie przelewu na ich konto osobiste nie przekracza 1000 zł, w związku z czym nie należy od ww. kwoty odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych.

Część I

Sekcja przeznaczona jest dla wnioskodawców, którzy lubią się rozpisać.

Część J

W tym miejscu należy podpisać się pod oświadczeniem, co ma istotne znaczenie dla ochrony prawnej.

Interpretacja nie jest rozstrzygnięciem sprawy. Ma ona jedynie służyć podatnikowi jako gwarancja bezpieczeństwa. Nie można uzyskać interpretacji na potrzeby zamkniętej sprawy. Rozstrzygnięcie interpretacyjne nie powinno tworzyć czegoś w rodzaju konkurencji dla postępowania wymiarowego.

Ten element (podpis pod oświadczeniem) jest bardzo ważny, ponieważ interpretacja nie wywoła skutku prawnego w postaci ochrony, jeżeli oświadczenie okaże się nieprawdziwe. Między innymi dlatego interpretację otrzymuje również właściwy dla podatnika organ wymierzający podatek.

Część K

Wypełnienie tej pozycji oznacza, że organ powiadomi wnioskodawcę o załatwieniu sprawy niezwłocznie po jej zakończeniu. Część K może zostać pusta, jeżeli podatnik nie chce korzystać z tej możliwości.

Wspólny wniosek

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wnioskodawcy wskazują we wniosku wspólnym jeden podmiot, który jest stroną postępowania w sprawie interpretacji, oraz składają oświadczenie, o którym mowa w części J. Interpretację indywidualną doręcza się podmiotowi wskazanemu jako strona postępowania interpretacyjnego. Pozostałym zainteresowanym doręcza się odpis interpretacji lub postanowienia. Wniosek wspólny składa się na formularz ORD-WS, który można znaleźć pod wskazanym wcześniej adresem internetowym. Wniosek tego rodzaju pozwala na uzyskanie ochrony prawnej bez indywidualnego składania go przez każdego uczestnika stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Opłata za wniosek wspólny jest ustalana jako iloczyn kwoty 40 zł (za każdy stan faktyczny/zdarzenie przyszłe) oraz liczby osób wskazanych we wniosku.

Przykład

Pan Jan Borowski planuje sprzedaż składników przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki cywilnej zawartej ze szwagrem. Wspólnicy chcą uzyskać ochronę prawną związaną z rozliczeniem przewidywanych zobowiązań podatkowych. Zamiast składać oddzielne wnioski, postanowili skorzystać z formularza ORD-WS oraz wyznaczyć pana Jana jako stronę postępowania interpretacyjnego.

* * *

W kolejnym artykule z cyklu (który zostanie opublikowany 22 lipca br.) zostanie przybliżone postępowanie, w ramach którego organ interpretacyjny wydaje rozstrzygnięcie. Wskazane zostaną m.in. sposoby zakończenia procedury.

Autor jest głównym specjalistą w Urzędzie Miasta Szczecin

Podstawa prawna: art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 900)