Przedsiębiorca wykorzystujący w działalności gospodarczej samochód ma prawo do 50-proc. odpisu podatku. Ta zasada obowiązuje od 1 kwietnia. Są jednak od niej wyjątki.

– Na potrzeby VAT ustawodawca podzielił samochody na trzy kategorie – tłumaczy Krzysztof Budasz, radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii SWGK Podatki. – Pierwsza to mające powyżej 3,5 tony – od nich odliczamy cały VAT bez dodatkowych warunków (oczywiście poza wykorzystywaniem na potrzeby działalności gospodarczej). Druga to osobowe. 100-proc. odpis przysługuje wówczas, gdy są używane wyłącznie na potrzeby firmy (powinna to potwierdzać ewidencja przebiegu pojazdu). W trzeciej grupie (z prawem do pełnego odliczenia) mieszczą się pojazdy, których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (lub powoduje, że ten użytek jest nieistotny).

Ustawa o VAT do trzeciej kategorii zalicza:

1) ?pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

2) ?pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, które mają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy;

3) ?pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparkospycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy.

Do pojazdów specjalnych zalicza się także pojazdy pogrzebowe oraz bankowozy typu A lub B, jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

Od samochodów powyżej 3,5 tony można odliczać VAT bez dodatkowych warunków

To, że pojazdy z trzeciej kategorii spełniają określone wymagania, potwierdza dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wydane przez nią zaświadczenie. Właściwa adnotacja powinna też się znaleźć w dowodzie rejestracyjnym. Dla pojazdów specjalnych wymagane są dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

– Z przepisów przejściowych do nowelizacji ustawy o VAT wynika, że dodatkowe badanie techniczne dla pojazdów z trzeciej kategorii wymienionych w punkcie 1 i 2 (np. pick-upów) powinno być przeprowadzone do końca czerwca – mówi Krzysztof Budasz. – Bez tego przedsiębiorcy pozostaje tylko 50-proc. odliczenie VAT. Ważność zachowują jedynie zaświadczenia wydane dla pojazdów z jednym rzędem siedzeń oddzielonych od części przewozowej (typu wielozadaniowy i van). Pod warunkiem, że nie zostały w nich wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia VAT.