Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się z podatnikiem w sprawie pomniejszania przychodu spółki cywilnej o wydatki na usługi wyświadczane na jej rzecz przez jednego ze wspólników, prowadzącego odrębną działalność gospodarczą (nr interpretacji: IPTPB1/415-453/14-2/MR).

Wspólnik spółki cywilnej opisał, że zamierza rozpocząć prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie usług udzielania kredytów oraz pośrednictwa w ich udzielaniu. Spółka też działa w branży finansowej, ale jej profil jest nieco inny niż planowanej nowej firmy. W chwili rozpoczęcia prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej jednoosobowa firma będzie świadczyć usługi pośrednictwa w udzielaniu kredytów na rzecz spółki. Usługi pośrednictwa w indywidualnej działalności wspólnika będą świadczone przez niego osobiście oraz przez osoby, które zatrudni w ramach umów o pracę i umów cywilnych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a jej przychody i koszty ich uzyskania są przypisywane wspólnikom, proporcjonalnie do ich praw do udziału w zyskach.

Izba skarbowa zgodziła się z wnioskodawcą, że zakaz uwzględniania w kosztach wartości własnej pracy nie dotyczy opisanej przez niego sytuacji. Uznała, że wykonywanie usług będzie następować w oparciu o stosunek prawny łączący dwa odrębne podmioty gospodarcze, tj. spółkę cywilną i osobę fizyczną, prowadzącą samodzielną działalność gospodarczą.

– Będzie miał natomiast zastosowanie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, w myśl którego koszty uzyskania przychodów należy oceniać pod względem celowości ich poniesienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – zaznaczył organ podatkowy.

Izba zwróciła też uwagę na szczególne przepisy dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

– Jeżeli w wyniku powiązań majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego przedsiębiorca nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – jego dochody oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań – ostrzegli urzędnicy.

—Mateusz Maj