To rezultat zmian w przepisach o cienkiej kapitalizacji, czyli zakazie uwzględniania w kosztach odsetek od nadmiernie wysokich, w stosunku do własnych funduszy pożyczkobiorcy, pożyczek.

Większość zmian ogranicza wysokość podatkowych kosztów.

Dalsi krewni też na cenzurowanym

Taki skutek będzie miało poszerzenie kręgu podmiotów, od których pożyczki podlegają przepisom o cienkiej kapitalizacji.

Obecnie przepisy wyłączają z kosztów część odsetek wypłacanych pożyczkodawcom posiadającym co najmniej 25-proc. udział w kapitale zakładowym pożyczkobiorcy, jeśli udostępnili oni pożyczkobiorcy więcej niż wynosi trzykrotność jego, kapitału zakładowego. Wyłączeniu z kosztów podlegają odsetki od tej części pożyczki, która przewyższa tę trzykrotność kapitału zakładowego.

Od nowego roku zamiast proporcji kapitału do pożyczki 1:3 będzie obowiązywał wskaźnik 1:1, ale zamiast kapitału zakładowego będą się liczyły kapitały własne, czyli też zapasowy i rezerwowy.

Celem tej zmiany było oddanie rzeczywistej zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Jest ona zależna od posiadanego majątku, a kapitał zakładowy prezentuje jedynie  jego część, niekoniecznie przeważającą.

Obowiązujące ograniczenia dotyczą kredytowania od bezpośrednich udziałowców oraz spółek, w których tacy udziałowcy są wspólnikami, czyli spółek sióstr.

Po zmianach nie będzie można też rozliczyć w kosztach odsetek od pożyczek od podmiotów powiązanych pośrednio, m.in. odsetek od pożyczek wypłacanych spółce babce.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa rozszerza też definicję pożyczki na potrzeby stosowania przepisów o cienkiej kapitalizacji. W rozumieniu tych regulacji pożyczką będzie też kredyt. To skutek niekorzystnego orzecznictwa, potwierdzającego niekorzystną urzędniczą wykładnię przepisów. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 listopada 2012 r. (sygn. II FSK 699/11) uznał, że pojęcie „przepisy o cienkiej kapitalizacji" należy odnosić do wszelkiego rodzaju zadłużenia z jakiegokolwiek tytułu prawnego, choć nie wynika to wprost z przepisów.

Metoda do wyboru podatnika

Nowela wprowadza też zupełnie nowy, alternatywny wobec zasad ogólnych limit odsetek w kosztach.

Zgodnie z nowym art. 15c ustawy o CIT podatnicy mogą nie stosować ogólnych przepisów o cienkiej kapitalizacji, jeśli zdecydują się na ustalenie limitu zależnego od wartości majątku spółki i stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Po wyborze tej metody (trzeba o tym poinformować urząd skarbowy do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego) tak samo będą traktowane odsetki wypłacane wszystkim pożyczkodawcom. Wspólny limit odsetek w kosztach będzie równy podatkowej wartości aktywów pomnożonej przez stopę referencyjną NPB powiększoną o 1,5 proc. (obecnie byłoby to 3,5 proc.).

Możliwość wyboru uproszczonej metody rozliczania odsetek będą mieli też podatnicy, którzy zawarli już umowę pożyczki przed zmianą ustawy.

podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw DzU z 3 października, poz. 1328

Artur Gawiński, doradca podatkowy, partner w kancelarii GALT

Generalnie zmiany oceniam jako profiskalne. Niemniej jednak w niektórych wypadkach podatnicy będą mogli rozliczyć w kosztach więcej odsetek od pożyczek zaciągniętych w styczniu, niż, gdyby pieniądze były wypłacone w grudniu. W takiej sytuacji znajdą się pożyczkobiorcy, którzy mają niewielki kapitał zakładowy, ale wysokie kapitały zapasowe lub rezerwowe. Pomimo rozszerzenia stosowania przepisów o cienkiej kapitalizacji na pożyczki od podmiotów powiązanych pośrednio i na długi wynikające z zobowiązań handlowych może się okazać, że takie podmioty zyskają na zmianach. Nie zapominajmy też, że odsetki od finansowych instrumentów pochodnych wciąż nie będą objęte tymi regulacjami. Ponadto spółki mające rok podatkowy inny niż kalendarzowy będą objęte nowymi regulacjami dopiero od końca ich bieżącego roku.