Jeśli przedsiębiorca rozliczał się z urzędem skarbowym według 19-proc. stawki liniowej (to samo dotyczy ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej), to nawet jeśli zawiesił działalność gospodarczą na cały 2014 rok, może mieć problemy z wypełnieniem PIT za ten czas wspólnie z żoną. Fiskus twierdzi bowiem, że samo zawieszenie działalności nie powoduje jeszcze, że do podatnika przestają mieć zastosowanie przepisy ustawy o PIT dotyczące podatku liniowego (albo przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne traktujące o zasadach opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową – gdy przedsiębiorca rozlicza się w taki sposób).

Małżonkowie co do zasady podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Gdy spełniają warunki określone w ustawie o PIT, mogą jednak wspólnie opodatkować uzyskiwane dochody. Aby tak się stało, muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i mieć wspólność majątkową (również przez cały rok). Przepisy mówią też, że wspólne rozliczenie podatkowe nie jest możliwe, gdy któryś z małżonków wybrał opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej stawką liniową (lub ryczałtem ewidencjonowanym czy kartą podatkową).

Inny niż skala podatkowa sposób opodatkowania przedsiębiorca wybiera w specjalnym oświadczeniu, które składa na piśmie właściwemu dla niego naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego (a gdy rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku, składa je razem z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wybór ten dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik zawiadomi urząd skarbowy o rezygnacji z wybranego sposobu opodatkowania albo złoży oświadczenie o zastosowaniu innej formy opodatkowania (w obu przypadkach do 20 stycznia roku podatkowego).

Mimo że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie uzyskuje dochodów, nie rozliczy się wspólnie z żoną. Jest osobą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT dotyczące podatku liniowego (w omawianym przypadku taką właśnie formę opodatkowania wybrał przedsiębiorca). A fakt podlegania tym regulacjom ma, zdaniem fiskusa, decydujące znaczenie dla braku możliwości wspólnego rozliczenia małżonków.

Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych. Przykładem jest interpretacja wydana przez Izbę Skarbową w Warszawie 31 sierpnia 2011 r. (IPPB4/415-534/11-5/JK2). Z pisma tego wynika, że sam fakt wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, nawet bez faktycznego ich uzyskiwania, „stanowi przesłankę utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków (nawet uzyskiwanych ze źródeł innych niż prowadzona działalność gospodarcza). Skoro podatnik nie złożył oświadczenia o zmianie formy opodatkowania, jest to równoznaczne z przedłużeniem złożonego wcześniej wniosku o zastosowanie 19-proc. stawki liniowej. Ta zaś wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania małżonków".

Zdaniem izby sam wybór stawki liniowej i jednoczesny brak innych oświadczeń (dotyczących likwidacji działalności gospodarczej lub zmiany formy opodatkowania) wyklucza możliwość rozliczenia z żoną. Nie ma znaczenia, że przedsiębiorca nie uzyskiwał w danym okresie żadnych dochodów z firmy. Dla izby bez znaczenia było również to, że w zeznaniu składanym wspólnie z żoną podatnik chciał rozliczyć dochód z innych źródeł niż działalność gospodarcza.

Podobnie stwierdziła Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 19 lutego 2013 r. (ILPB1/415-1102/12-4/AG). Jej zdaniem zawieszenie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z jej likwidacją. Zawieszenie oznacza tylko tyle, że w tym czasie nie są osiągane przychody. Izba podkreśliła, że już sam fakt wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem (nawet bez faktycznego ich uzyskiwania) jest przesłanką utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków (nawet uzyskiwanych ze źródeł innych niż działalność gospodarcza).