Zwiększanie dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz wdrażanie nowych lub usprawnianie istniejących rozwiązań służących obsłudze i wsparciu podatnika to jeden z priorytetów polskiego rządu. W tym kierunku prowadzone są prace zmieniające polską administrację podatkową i dostosowujące ją do oczekiwań podatników.

Wsparcie podatnika w prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych jako zadanie administracji podatkowej ministerstwo finansów wprowadziło do ustawy i dla wykonania tego zadania zdefiniowało system obsługi i wsparcia podatnika. Składają się na niego między innymi centra obsługi w urzędach skarbowych, stanowiska asystenta podatnika dla rozpoczynających działalność gospodarczą, koncentracja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na dużych podatnikach o przychodach pow. 3 mln euro. Istotnym elementem zmiany jest wzmocnienie kadrowe Krajowej Informacji Podatkowej dla zwiększenia obsługi infolinii oraz specjalizacja biur KIP na poszczególnych podatkach w celu zapewnienia jednolitości interpretacji.

Na nowo określane są standardy i procedury prowadzenia weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych. Podstawą kształtowania relacji z podatnikiem i podejmowania działań urzędu skarbowego ma być analiza ryzyka nieprawidłowych rozliczeń podatkowych i na jej podstawie dobieranie adekwatnych narzędzi reakcji.

W zależności od skali zidentyfikowanego ryzyka nieprawidłowości w rozliczeniu należności podatkowych podejmowane będą „miękkie" formy poprawy błędów podatników, jak chociażby telefoniczne wyjaśnianie wątpliwości, uzupełnienie brakujących danych, skorygowanie błędów popełnionych przy wypełnianiu dokumentów czy też czynności sprawdzające z wnioskiem o skorygowanie rozliczeń. Takie działania znacznie ograniczą konieczność przeprowadzenia kontroli w siedzibie przedsiębiorcy i nie będą utrudniały przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że celem kontroli podatkowych nie jest doraźny cel fiskalny, a sprawdzenie czy szacowane ryzyko nieprawidłowości ma swoje potwierdzenie i wskazanie podatnikowi prawidłowości opodatkowania. Mierniki w tym zakresie dotyczą oceny prawidłowości analizy ryzyka typowania do kontroli, aby było jak najmniej kontroli w obszarach gdzie nie identyfikuje się ryzyka nadużyć, a podatnicy dokonują prawidłowych rozliczeń podatkowych. Kontrola ma sprawdzić wskazania analizy ryzyka, a jej wyniki i protokoły są oceniane następnie przez prowadzącego postępowania podatkowe.

Uczestnicy debaty pozytywnie ocenili spotkanie, podkreślając znaczenie dyskusji i wymiany poglądów obu środowisk na tematy dotyczące zmian w administracji podatkowej. Wszyscy wskazywali na konieczność podejmowania działań zapewniających, aby właściwie przeprowadzano wdrożenie tych założeń.

Spotkanie to ma stworzyć platformę do dalszej merytorycznej dyskusji z liderami wiodących organizacji samorządu gospodarczego w temacie współpracy z resortem finansów.

Dyskusja pt. „Kierunki reformy administracji podatkowej a ochrona legalnej działalności gospodarczej" odbyła się w Ministerstwie Finansów 9 marca br. Wzięli w niej udział liderzy największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i podatników: Ryszard Petru – przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, prof. Andrzej Blikle - prezes zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Andrzej Sadowski – prezydent Centrum im. A. Smitha, Robert Oliwa - przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Rafał Iniewski - wiceprzewodniczący Konfederacji Lewiatan, Marek Goliszewski - prezes Business Centre Club, Zbigniew Błaszczyk - ekspert Krajowej Izby Gospodarczej oraz Marcin Nowacki - wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Gospodarzami spotkania byli: minister finansów Mateusz Szczurek oraz wiceministrowie finansów Janusz Cichoń i Jacek Kapica.