Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2019 r. (0111-KDIB3-3.4013.48.2018.10.MK).

Czytaj także:

Straty powstałe podczas produkcji nie są opodatkowane akcyzą

Wnioskodawcą była spółka produkująca w składzie podatkowym płyny do papierosów elektronicznych. Z uwagi na wymogi przepisów prawa farmaceutycznego dotyczące warunków produkcji, m.in. aromatów i innych dodatków chemicznych, niebędących wyrobami akcyzowymi, od 1 stycznia 2019 r. spółka chciała produkować te wyroby z wykorzystaniem istniejącej w składzie podatkowym infrastruktury. Układ pomieszczeń składu podatkowego miał jej umożliwiać oddzielenie produkcji płynu do papierosów elektronicznych od pozostałych produktów. Miejsca składowania poszczególnych wyrobów miały być wydzielone, a produkcja poszczególnych wyrobów monitorowana za pomocą programu komputerowego, który umożliwiał śledzenie i zapisywanie jej poszczególnych etapów.

Spółka planowała opisanie procesów produkcyjnych w aktach weryfikacyjnych składu podatkowego oraz ustalenie z organem podatkowym sposobu dokumentowania tej produkcji. Spółka powzięła wątpliwość, czy możliwe jest wykorzystanie infrastruktury składu podatkowego do produkcji wyrobów nieakcyzowych, a jeśli tak – to czy będzie miała obowiązek ujmowania tej produkcji w ewidencji prowadzonej przez skład podatkowy, o której mowa w art. 138a ustawy akcyzowej. Dlatego zwróciła się z tym pytaniem do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który przyznał jej rację, stwierdzając, że przepisy ustawy akcyzowej nie zakazują prowadzenia w składzie podatkowym produkcji zarówno wyrobów akcyzowych, jak i nieakcyzowych i nie jest to uwarunkowane spełnieniem jakichkolwiek warunków formalnych. Zrobił to jednak dopiero po wyroku WSA w Lublinie, uchylającym poprzednio wydaną, niekorzystną dla spółki, interpretację indywidualną.

komentarz eksperta

Aleksandra Kielar, starsza konsultantka w dziale podatków pośrednich Deloitte Doradztwo Podatkowe

Zarówno w pierwotnie wydanej interpretacji, jak i w tej, wydanej po rozstrzygnięciu WSA w Lublinie, organ potwierdził, że przepisy ustawy akcyzowej i rozporządzeń regulujących zasady prowadzenia składów podatkowych nie zawierają regulacji, które zakazywałyby produkcji na terenie składu podatkowego wyrobów nieakcyzowych. To kolejne już rozstrzygnięcie potwierdzające utrwaloną praktykę interpretacyjną w tym zakresie. Przedmiotem sporu było jednak ustalenie, czy tego typu działalność jest uwarunkowana spełnieniem jakichkolwiek warunków formalnych – m.in. poinformowaniem właściwego organu podatkowego o zamiarze prowadzenia takich procesów produkcyjnych i prowadzeniem ewidencji wyrobów nieakcyzowych produkowanych w składzie podatkowym.

Podkreślenia wymaga, że przepis art. 47 ustawy akcyzowej w ust. 1 odnosi się do produkcji wyrobów akcyzowych, a w kolejnych ustępach reguluje warunki magazynowania w składzie podatkowym: wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, łącznego magazynowania tych wyrobów z innymi, wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów nieakcyzowych. W konsekwencji, uznanie, że art. 47 nakłada na podmiot produkujący wyroby akcyzowe i nieakcyzowe jakiekolwiek obowiązki ewidencyjne, byłby nieuprawnioną wykładnią rozszerzającą tego przepisu. Warto przy tym podkreślić, że przepis art. 138a ustawy akcyzowej, określający minimalną treść ewidencji składu podatkowego, wskazuje – w ust. 1 – że podmiot prowadzący taki skład prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych, nie określa zaś obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów nieakcyzowych.

Co prawda ustęp 2 tego artykułu nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji dla obu typu wyrobów (tj. akcyzowych i nieakcyzowych), jednak dotyczy to tylko operatora logistycznego prowadzącego skład podatkowy, czyli podmiotu który prowadzi tzw. usługowy skład podatkowy. W konsekwencji, należy zgodzić się ze stanowiskiem organu interpretacyjnego, że produkcja w składzie podatkowym wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi nie wiąże się dla podatnika z dodatkowymi obowiązkami ewidencyjnymi.