Zamierzam otworzyć niepubliczne przedszkole. W jaki sposób powinnam rozliczyć uzyskane z tego tytułu przychody? – pyta czytelniczka.

Prowadzenie tego typu placówki, jeśli jest wykonywane w celach zarobkowych, stanowi działalność gospodarczą, która podlega opodatkowaniu PIT. Potwierdziła to Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 6 maja 2015 r. (IBPBI/1/4511-77/15/ESZ). Rozpatrywana przez nią sprawa dotyczyła kobiety, która ma przejąć do prowadzenia niepubliczne przedszkole zgłoszone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Będzie w nim pełnić funkcję osoby prowadzącej (organu prowadzącego) w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowana w CEIDG, gdyż wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej. Jest natomiast wpisana do ewidencji szkół placówek niepublicznych, stosownie do art. 82 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty.

Większość funkcji związanych z działalnością placówki będzie realizowała wnioskodawczyni (jako organ prowadzący) jednocześnie pełniąc funkcję: dyrektora odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne, pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze), zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków oraz kadrowo-płacowe. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kurator oświaty.

Niepubliczne przedszkole posiada nadany własny numer REGON. Natomiast podatniczka posiada własny nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Źródłem finansowania działalności placówki są dotacje otrzymywane od jednostki samorządu terytorialnego, których zakres został określony w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty oraz opłaty pobierane od rodziców wychowanków przedszkola (tj. czesne, opłaty za wyżywienie i za zajęcia dodatkowe).

Kobieta zapytała, czy należy uznać to za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT.

Organ podatkowy zgodził się, że prowadzenie niepublicznego przedszkola spełnia warunki wynikające z definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z tą definicją musi to być działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność ma charakter zarobkowy wówczas, gdy jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu, powtarzanie określonego zespołu konkretnych działań, a podatnik ma względnie stały zamiar jej wykonywania. Oznacza to, że przychody uzyskiwane przez podatniczkę z tego tytułu podlegają opodatkowaniu PIT.

Poza tym organ zaznaczył, że niepubliczne przedszkole nie będzie wyodrębnionym podmiotem, charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Oznacza to, że status podatnika w rozumieniu art. 7 § 1 ordynacji podatkowej będzie przysługiwał wnioskodawczyni, czyli organowi prowadzącemu niepubliczne przedszkole. W konsekwencji w analizowanej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o CIT.