Letni sezon wakacyjny za pasem. Jak co roku okres wakacji to dla mieszkańców miejscowości wypoczynkowych czas intensywnej pracy oraz wzmożonej aktywności gospodarczej. Jednym z obszarów tej aktywności niewątpliwie jest przygotowanie i zapewnienie wczasowiczom atrakcyjnej bazy noclegowej. Obok budynków komercyjnych (hotele, ośrodki wypoczynkowe) istotna część oferty tego typu usług pochodzi od właścicieli budynków mieszkalnych, którzy oferują przyjezdnym pokoje bądź domki letniskowe. Osiąganie dochodów tego typu działalności wywołuje oczywiście skutki w PIT. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych tym przepisem (m.in. dochodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ustawy o PIT) oraz tych, w stosunku do których zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów ordynacji podatkowej. I tak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT zwolnione od podatku zostały dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Aby zatem dochody osiągane przez wynajmujących pokoje gościnne mogły korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

- dochody są uzyskiwane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych,

- jest to wynajem wyłącznie na rzecz osób przebywających na wypoczynku,

- pokoje są zlokalizowane w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich i – co szczególnie istotne – w gospodarstwie rolnym,

- liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza brak podstaw dla stosowania zwolnienia, a tym samym prowadzi do konieczności opodatkowania dochodów z tytułu wynajmu takich pokoi. Stosowanie omawianego zwolnienia wyłączone jest również w przypadku wynajmu pokoi osobom innym niż przebywające na wypoczynku.

Trzeba także zwrócić uwagę na pojęcie gospodarstwa rolnego, ponieważ tylko pokoje zlokalizowane w budynku mieszkalnym położonym na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym mogą korzystać z omawianego zwolnienia. Za takie gospodarstwo należy uznać gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, a zatem obszar gruntów klasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu m.in. osoby fizycznej.

Decydując się na wynajmowanie letnikom pokoi gościnnych, wynajmujący musi zatem gruntownie przeanalizować warunki pozwalające na korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów, nawet jeżeli mają one charakter sezonowy. W przypadku dochowania tych warunków zwolnieniem będą objęte także dochody uzyskane z tytułu wyżywienia osób zamieszkujących w wynajmowanych pokojach.

W razie braku możliwości korzystania z opisanego zwolnienia istotne będzie przyporządkowanie osiąganych dochodów do odpowiedniego ich źródła, a w efekcie rozliczanie podatku dochodowego według zasad i form opodatkowania właściwych dla opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tego źródła. Na takie konsekwencje wskazuje m.in. Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 17 marca 2014 r. (IPTPB1/ 415-757/13-4/KO).

Autor jest doradcą podatkowym