Zgodnie z przepisami o VAT obowiązującymi do 30 czerwca 2015 r. dłużnik znajdujący się w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji w przypadku nieuregulowania należności w terminie był zobowiązany do korekty podatku naliczonego również wtedy, gdy wierzycielowi nie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi na złe długi z uwagi na status dłużnika.

Wcześniejsze przepisy wyłączały możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku, gdy wierzyciel był powiązany z dłużnikiem w rozumieniu przepisów o VAT (powiązania rodzinne, z tytułu przysposobienia, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy).

W opublikowanych na stronie internetowej MF broszurach resort potwierdził, że po nowelizacji również wierzyciele powiązani z dłużnikiem mogą skorzystać z ulgi na złe długi.

Bez obowiązku korekty

Dłużnik nie ma już obowiązku korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury mimo nieuregulowania w danym czasie należności wynikającej z tej faktury, jeśli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest on w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Z przykładu przedstawionego przez ministerstwo wynika, że jeśli 150. dzień od dnia upływu terminu płatności wypada w tym samym miesiącu, w którym dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, to dłużnik nie ma obowiązku korekty podatku naliczonego. Jeśli natomiast dzień ogłoszenia upadłości następuje w późniejszym miesiącu niż miesiąc, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności, to dłużnik ma obowiązek korekty podatku naliczonego.

Nowe regulacje mogą mieć zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed 1 lipca 2015 r., których nieściągalność została uprawdopodobniona po 31 grudnia 2012 r. Prawo wierzyciela do korekty lub ponownej korekty powstaje w rozliczeniu za okres obejmujący 1 lipca 2015 r., tj. za lipiec 2015 r. (dla podatników rozliczających się miesięcznie) lub za trzeci kwartał 2015 r. (dla podatników rozliczających się kwartalnie). Ministerstwo podkreśliło, że w przypadku skorzystania z ulgi w odniesieniu do wierzytelności powstałych przed 1 lipca 2015 r. należy w każdym przypadku uwzględniać obowiązujące zasady i warunki stosowania ulgi na złe długi.

Deklaracja także w razie zwolnienia

Od 1 lipca podatnik zwolniony z VAT (podmiotowo lub przedmiotowo) musi złożyć deklarację VAT również w przypadku, gdy jest on zobowiązany do korekty odliczonego naliczonego VAT z tytułu nieuregulowanej faktury.

Szerszy katalog towarów wrażliwych

Od 1 lipca 2015 r. rozszerzono katalog towarów „wrażliwych", dla których:

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

1) ma zastosowanie odpowiedzialność solidarna nabywcy za zobowiązania podatkowe dostawcy oraz

2) istnieje obowiązek stosowania rozliczenia miesięcznego VAT przez sprzedawcę.

Towary dodane do listy towarów wrażliwych to:

- materiały eksploatacyjne do drukarek (m.in. tonery, kasety z tuszem);

- niektóre metale szlachetne oraz części biżuterii i wyrobów jubilerskich,

- cyfrowe aparaty fotograficzne.

Z katalogu wyłączono natomiast złoto objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.

W wyjaśnieniach ministerstwo podkreśliło, że przy sprzedaży towarów „wrażliwych" może mieć zastosowanie odpowiedzialność solidarna nabywcy za zobowiązania podatkowe zbywcy, a ponadto sprzedawcy takich towarów powyżej limitów ustawowych są zobligowani do składania deklaracji miesięcznych.

Autorka jest doradcą podatkowym w Tax Research Doradztwo Podatkowe