Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 6 września 2016 (IBPP1/4512-439/16-1/AW).

Wnioskodawcą jest spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT, która należy do ogólnoświatowej grupy kapitałowej. Zajmuje się produkcją stali i stopów wysokowydajnych. W ramach grupy wdrożono politykę cen transferowych, której celem jest implementacja w ramach grupy zasad cen transferowych mających zastosowanie do określonych transakcji zgodnych z zasadą ceny rynkowej. Polska spółka jest dystrybutorem produktów grupy na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Nabywa od dostawców nieposiadających stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce produkty, które odsprzedaje kontrahentom na obsługiwanym przez siebie rynku. Koszty zakupów ponoszone przez spółkę traktowane są jako koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z przyjęta polityką cen transferowych, spółka powinna osiągać określony poziom dochodowości na poziomie rynkowym, a zakładany zysk ze sprzedaży nabytych produktów określony został na rynkowym poziomie EBIT 1,75 proc. Jeżeli rzeczywiście realizowany przez spółkę wynik działalności dystrybucyjnej będzie odbiegać od przyjętych założeń dotyczących poziomu zysku, to strony wprowadziły mechanizm ustalania wspomnianej dochodowości z uwzględnieniem korygowania wzajemnych rozliczeń. Dochodowość spółki będzie podlegała weryfikacji, a odchylenia od poziomu zysku będą korygowane. Jeżeli spółka uzyska wynik inny od założonego, to otrzyma dokumenty księgowe dotyczące wyrównania z tytułu cen transferowych in plus lub in minus. Otrzymane korekty nie będą powiązane z konkretnym zakupem produktów, lecz będą się odnosić do ogółu kosztów zakupów spółki. Kwota korekty dochodowości nie wpłynie również na ceny zakupionych produktów, a przez to na konkretne faktury. Zakup towarów będzie dla spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, importem lub dostawą o charakterze krajowym.

W związku z tym zadano następujące pytania:

1. Czy korekta wzajemnych rozliczeń polegająca na wyrównaniu (w górę lub w dół) zakładanego poziomu dochodowości na sprzedaży przez spółkę produktów zakupionych od podmiotów z grupy, dokonywana na podstawie dokumentu księgowego wystawianego przez koordynatora jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu VAT?

2. Czy wyrównanie z tytułu cen transferowych powinno być dokumentowane fakturą VAT?

Zdaniem spółki, wyrównanie dochodowości nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, a otrzymany dokument księgowy nie wpłynie na sposób rozliczania przez nią tego podatku. Wyrównanie dochodowości nie będzie miało związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług przez spółkę. Konsekwentnie, wyrównanie cen transferowych nie powinno być dokumentowane fakturą VAT. Wystarczające będzie udokumentowanie wyrównania dochodowości z tytułu cen transferowych za pomocą not księgowych.

Ze stanowiskiem spółki zgodziła się Izba Skarbowa w Katowicach. W wydanej interpretacji indywidualnej potwierdziła, że na spółce nie będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki związane z rozliczaniem VAT z tytułu wyrównania dochodowości.

Komentarz eksperta

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Tomasz Dziadura, menedżer w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

To już kolejna interpretacja, w której potwierdzono, że korekta dochodowości wynikająca z ustalonej przez strony polityki cen transferowych jest zdarzeniem pozostającym poza zakresem opodatkowania VAT. Naturalną konsekwencją przyjęcia takiego stanowiska musi być uznanie, że czynność taka (tj. korekta dochodowości) nie może być dokumentowana fakturą VAT.

Co przemawia za takim, a nie innym traktowaniem korekt dochodowości? W ocenie ministra finansów brak opodatkowania VAT w tego rodzaju sytuacji wynika z tego, że korekta dochodowości nie odnosi się do konkretnych faktur zakupowych, poszczególnych pozycji tych faktur, czy też cen pierwotnie stosowanych. Nie jest również wynagrodzeniem za usługę w rozumieniu ustawy o VAT (wyrównanie dochodowości nie wiąże się z jakimkolwiek świadczeniem ze strony drugiego podmiotu). Nie istnieje więc określone działanie będące wzajemnym świadczeniem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, które jest świadczeniem usług.

Traktowanie korekty dochodowości jako zdarzenia pozostającego poza zakresem opodatkowania VAT pozwala podatnikom ograniczyć obowiązki administracyjne związane z wystawianiem korekt VAT i ujmowaniem ich we właściwych deklaracjach, co zapewne dla wielu z nich jest udogodnieniem.

A co w sytuacji gdy korekty dochodowości traktowane są przez podatników jako zdarzenia podlegające opodatkowaniu VAT (a więc wpływające na korektę podatku należnego/naliczonego)? Biorąc pod uwagę, że opisywana interpretacja jest już kolejną interpretacją idącą w kierunku potraktowania korekt dochodowości jako zdarzeń niewpływających na opodatkowanie VAT, nie można wykluczyć zakwestionowania takiego podejścia w przypadku kontroli organów podatkowych.