Natomiast w przypadku organizacji tych przedsięwzięć na podstawie umowy zlecenia, otrzymane przez muzeum wynagrodzenie jest zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT (oraz dodatkowo na podstawie art. 43 ust. 18 ustawy o VAT). Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 lutego 2017 r. (3063-ILPP1-1.4512.171. 2016.2.MJ).

Podatnik, będący samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (dalej również: muzeum), jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje czynności zwolnione i opodatkowane VAT.

Różny sposób finansowania

Muzeum zorganizowało dwie wystawy oraz dwie imprezy plenerowe. Sposób finansowania poszczególnych przedsięwzięć różnił się od siebie. W pierwszym przypadku muzeum otrzymało wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, natomiast w drugim – miasto udzieliło podatnikowi wsparcia finansowego. W obu przypadkach muzeum wystawiło fakturę VAT, stosując 23-proc. stawkę podatku.

Podatnik wskazał, że organizacja imprez i wystaw jest ściśle związana z usługami kulturalnymi świadczonymi przez muzeum zgodnie z zakresem jego działalności, jednak głównym celem organizacji imprez i wystaw na podstawie umowy zlecenia zawartej z miastem było osiągnięcie dodatkowego przychodu. Ponadto, stosownie art. 1 ustawy o muzeach, muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku.

Koszty wyższe niż przychody

Muzeum wskazało, że z organizacji imprez plenerowych i wystaw osiągało przychód w sposób systematyczny, jednak koszty organizacji ww. imprez były znacznie wyższe niż osiągnięte przychody. Osiągnięty dochód w całości został przeznaczony na kontynuację doskonalenia usług świadczonych przez muzeum.

Muzeum zwróciło się do organu podatkowego o potwierdzenie prawidłowości zastosowanej stawki podatkowej w wysokości 23 proc. w odniesieniu do wystawionych faktur za organizację przedmiotowych imprez i wystaw.

Rozstrzygnięcie fiskusa

Organ podatkowy nie podzielił stanowiska podatnika. W przypadku uzyskania przez muzeum wsparcia finansowego ze strony miasta organ podkreślił, że czynność ta podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy wykonywana jest na podstawie umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz płacącego musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Natomiast w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymanego na podstawie umowy zlecenia organ wskazał, że podatnik korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy VAT. Dodatkowo spełnił również warunek, o którym mowa w art. 43 ust. 18 ustawy o VAT.

Zdaniem autora

Przemysław Pasikowski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

W omawianej sprawie organ rozróżnił skutki podatkowe w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki VAT w zależności od sposobu finansowania i rozliczeń organizowanych imprez i wystaw.

I tak, w przypadku przedsięwzięć, na organizację których miasto udzieliło podatnikowi jednostronnego wsparcia finansowego, organ, powołując się na art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wskazał, że podlegają opodatkowaniu VAT tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę usługi. Natomiast z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że „środki finansowe nie stanowiły wynagrodzenia za czynności wykonywane przez Muzeum (...) wsparcie to nie miało bezpośredniego wpływu na cenę biletów wstępu na przedmiotową wystawę".

Zgodnie bowiem z argumentacją organu, jeżeli otrzymane wsparcie finansowe w sposób zindywidualizowany i policzalny jest związane z ceną wstępu na daną imprezę (jeśli np. cena wstępu byłaby z tego powodu niższa), to taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z usługą, to należy ją potraktować jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

Mając na uwadze przedstawiony przez podatnika stan faktyczny oraz literalne brzmienie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, należy przychylić się do słuszności rozstrzygnięcia wyrażonego przez organ. Przemawia za tym również orzecznictwo ETS w analogicznej sprawie C-184/00, w której podkreślono, że do uznania dotacji za zwiększającą podstawę opodatkowania konieczne jest stwierdzenie, że dotacja ta ma na celu sfinansowania konkretnej czynności opodatkowanej, co w stanie faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę nie ma miejsca.

Ponadto, w przypadku organizacji wystaw i imprez związanych z wykonaniem umowy zlecenia organ podatkowy uznał, że podlega ono zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, muzeum jest instytucją o charakterze kulturalnym. Dodatkowo wskazało ono w stanie faktycznym, że przedmiotowych imprez i wystaw organizowanych przez muzeum było tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Tym samym podatnik spełnił przesłankę przedmiotową i podmiotową zwolnienia od podatku z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT.

Dodatkowo, organ podatkowy wskazał na możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 18 ustawy o VAT. Z organizacji imprez plenerowych i wystaw muzeum osiągało co prawda w sposób systematyczny zysk, jednak został on w całości przeznaczony na kontynuację doskonalenia świadczonych przez nie usług. Również w tym przypadku należy przyznać rację organowi.