Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w piątkowym wyroku potwierdził niekorzystną dla branży budowlanej interpretację przepisów o VAT.

Sąd w ustnym uzasadnieniu uznał twierdzenie, iż obowiązek podatkowy z tytułu wykonania robót budowlanych powstaje dopiero po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego prac, za próbę dodania do przepisów podatkowych warunku, który z nich nie wynika.

Firma budowlana zapytała ministra finansów o zasady rozliczania VAT za wykonanie usług budowlanych. Miała wątpliwości, kiedy usługę należy uważać za wykonaną. Od tego bowiem zależy, kiedy należy odprowadzić do urzędu podatek.

Firma była zdania, że usługę uważa się za wykonaną z momentem podpisania przez inwestora protokołu. Ta chwila wyznacza przyjęcie konkretnego etapu prac. Do tego czasu inwestor ma prawo zgłaszania uwag, a firma obowiązek wprowadzania poprawek.

Fiskus uznał jednak, że ta data nie jest przesądzająca. Ustawa o VAT mówi bowiem o wykonaniu usługi. Należy więc przez to rozumieć faktyczne, obiektywne wykonanie prac budowlanych, a nie ich formalne przyjęcie. Obowiązek podatkowy powstaje więc z chwilą wystawienia faktury w terminie, tj. w czasie 30 dni od wykonania prac, a gdy nie została wystawiona, to z upływem tego terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę na tę interpretację, a później zgodził się z nią również NSA.

Pełnomocnik spółki na rozprawie bezskutecznie przekonywał, że odebranie obiektu przez inwestora jest – zgodnie z kodeksem cywilnym – elementem definiującym umowę o roboty budowlane.

NSA uznał, że strony umowy nie mogą w drodze wzajemnych ustaleń modyfikować regulacji podatkowych, które są autonomiczne w stosunku do prawa cywilnego i budowlanego.

To kolejny taki wyrok wydany przez NSA w ostatnim czasie. Linia orzecznicza zaczyna więc kształtować się nie po myśli firm budowlanych. —maj

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

sygnatura akt: I FSK 1811/15