Ministerstwo Finansów podało dane dotyczące skutków wejścia w życie klauzuli (art. 119a ordynacji podatkowej) w odpowiedzi na interpelację nr 11902.

Wiceminister Paweł Cybulski poinformował, że od 15 lipca 2016 r. do 27 kwietnia 2017 r. wydano 584 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji. Powodem były opinie szefa Krajowej Administracji Skarbowej (a przed 1 marca 2017 r. ministra finansów). Chodziło o „uzasadnione przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a ordynacji lub stanowić nadużycie prawa". Poinformował też, że w 239 przypadkach podatnicy złożyli zażalenia na wydane postanowienie, a w 93 przypadkach – skargę do sądu administracyjnego.

Według MF zdecydowanie mniej przedsiębiorców ubiega się o opinię zabezpieczającą, która ma stanowić ochronę przed zakwestionowaniem ich działań. Od 15 lipca ub.r. skarbówka rozpatrzyła cztery wnioski o wydanie opinii zabezpieczającej, a dwa kolejne są w trakcie analizy.

– Dotychczas nie została wydana żadna opinia zabezpieczająca – napisał wiceminister Cybulski.

Dla dwóch z czterech wniosków skarbówka wydała postanowienie o pozostawieniu ich bez rozpatrzenia, gdyż po bezskutecznym wezwaniu wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych. W dwóch pozostałych przypadkach odmówiono wydania opinii. Z przedstawionych okoliczności wynikało bowiem, że opisane czynności spełniały ustawowe kryteria unikania opodatkowania określone w art. 119a ordynacji. Chodziło o czynności dokonane w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, gdzie sposób działania przedsiębiorcy był sztuczny.

– Działania opisane w złożonych wnioskach o wydanie opinii zabezpieczającej można było uznać za przejaw agresywnej optymalizacji podatkowej – uzasadnia wiceminister Cybulski. – Mechanizmy poddawane ocenie zostały skonstruowane w taki sposób, by nie kolidować wprost z przepisami materialnymi ustawy podatkowej, natomiast wykorzystywać relacje pomiędzy poszczególnymi przepisami, mnożąc działania oraz wykorzystując specyfikę różnych form prowadzenia działalności gospodarczej (w tym poprzez tworzenie, przekształcanie czy likwidację spółek) dla osiągnięcia korzystnej pozycji podatkowej – napisał.

Klauzula nie obejmuje wszystkich transakcji, ale te, w których korzyść podatkowa lub suma korzyści przekracza 100 tys. zł.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej kosztuje 40 zł, a wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej – 20 tys. zł.