Jak ustalić profil funkcjonalny podatnika w sprawozdaniu CIT/TP

W marcu 2018 r. przedsiębiorcy pierwszy raz złożą sprawozdanie CIT/TP. Zawarte w nim dane mają służyć administracji podatkowej do identyfikowania nieprawidłowości w zakresie cen transferowych.

Publikacja: 28.08.2017 06:40

Jak ustalić profil funkcjonalny podatnika w sprawozdaniu CIT/TP

Foto: 123RF

1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych. Dla podatników, których przychody lub koszty w danym roku podatkowym przekraczają równowartość 10 mln euro, wprowadzono obowiązek złożenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. To sprawozdanie to tzw. CIT/TP.

Wzór sprawozdania CIT/TP opublikowano w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 8 czerwca 2017 r., które weszło w życie 23 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie CIT-TP jest załącznikiem do zeznania podatkowego CIT-8 i wraz z nim będzie składane przez podatników w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Łączna analiza danych zawartych w sprawozdaniu i zeznaniu podatkowym ma umożliwić krajowej administracji podatkowej typowanie podatników do kontroli cen transferowych. Należy się zatem spodziewać, że istotnym parametrem podlegającym badaniu będzie korelacja zadeklarowanego dochodu podatkowego i profilu funkcjonalnego wskazanego przez podatnika w części D. sprawozdania. W teorii cen transferowych przyjmuje się bowiem, że alokacja zysku rezydualnego bądź straty, powstałych w łańcuchu dostaw, powinna następować do tego podmiotu, który pełni w danej transakcji najbardziej skomplikowane funkcje oraz ponosi istotne ryzyko ekonomiczne.

Z czym mogą być trudności

O ile wskazanie przedmiotu działalności podatnika, tj. właściwych kodów klasyfikacji PKD oraz zaznaczenie czy przedmiotem działalności jest produkcja, dystrybucja, badania i rozwój, finanse czy usługi nie powinno sprawiać problemów, o tyle przypisanie odpowiedniego profilu funkcjonalnego do tego przedmiotu może przysporzyć wypełniającym trudności. Poniżej przedstawiamy charakterystykę niektórych profili funkcjonalnych.

Profil funkcjonalny producentów...

Produkcja prosta to usługa produkcyjna (usługa przerobu) świadczona na powierzonym przez zleceniodawcę materiale. W trakcie trwania procesu produkcyjnego zleceniodawca pozostaje prawym właścicielem powierzonych materiałów oraz wytworzonych z nich produktów gotowych. Zleceniodawca odpowiada za dostarczenie producentowi szczegółowych instrukcji produkcyjnych i specyfikacji technicznych oraz za wszelkie aspekty rozwoju produktu i jego dystrybucji oraz ponosi związane z nimi ryzyka biznesowe.

Producent o ograniczonym ryzyku także działa na zlecenie, jednak sam kupuje oraz magazynuje surowce do produkcji. Przeniesienie prawa własności produktu gotowego następuje w momencie jego sprzedaży.

Producenci prości i producenci o ograniczonym ryzyku są zazwyczaj wynagradzani przy wykorzystaniu formuły koszt plus, co oznacza, że wynagrodzenie za usługę produkcyjną lub cena produktu powinny pokryć ponoszone koszty produkcji i zapewnić rynkowy narzut zysku.

Producent o rozbudowanych funkcjach i ryzyku to podmiot, który odpowiada za zarządzanie łańcuchem dostaw, tj. prowadzi prace rozwojowe, wytwarza produkty oraz prowadzi ich dystrybucję za pośrednictwem podmiotów powiązanych. Podmiot ten jest właścicielem ekonomicznym wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w procesie produkcji i dystrybucji, a więc patentów, wzorów przemysłowych, know-how oraz znaków towarowych.

...dystrybutorów...

Komisant to podmiot, który prowadzi dystrybucję towarów w swoim imieniu, ale na rachunek zleceniodawcy. Nie posiada tytułu prawnego do sprzedawanych przez siebie dóbr. Wynagrodzeniem komisanta jest prowizja zazwyczaj uzależniona od wysokości wygenerowanego obrotu.

Dystrybutor o ograniczonym ryzyku sprzedaje towary we własnym imieniu i na własny rachunek. Podmiot ten odpowiada za dystrybucję produktów na danym rynku zbytu. Zazwyczaj dystrybutorzy są wynagradzani poprzez marżę odprzedaży.

Zarówno prowizja w przypadku komisanta, jak i marża odprzedaży powinny zapewnić pokrycie kosztów prowadzenia działalności dystrybucyjnej i uzyskanie poziomu zysku adekwatnego do pełnionych funkcji i ponoszonego ryzyka.

Dystrybutor o rozbudowanych funkcjach i ryzyku jest najbardziej zaawansowaną formą prowadzenia działalności dystrybucyjnej. Podmiot ten ponosi pełne ryzyko związane z budową sieci dystrybucyjnej i identyfikacją kanałów sprzedaży, strategią promocji i reklamy, doborem asortymentu towarów i ich magazynowaniem oraz ryzyko rynkowe.

...podmiotów prowadzących działalność B+R...

Podmiot o ograniczonym ryzyku to ten, który wykonuje działalność badawczo-rozwojową na zlecenie. Podmiot ten nie ponosi ryzyka komercjalizacji wyników prowadzonych badań, tzn. jego wynagrodzenie jest kalkulowane na podstawie kosztów całkowitych prowadzonej działalności ze stosownym narzutem zysku.

Podmiot o rozbudowanych funkcjach i ryzykach ponosi ryzyko komercjalizacji wyników badań, tj. pozyskania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem danej technologii czy rozwiązania do produkcji i sprzedaży.

...oraz podmiotów świadczących usługi

Usługi o niskiej wartości dodanej to wsparcie administracyjne działalności głównej usługobiorcy. Usługi takie są konieczne do funkcjonowania przedsiębiorstw, ale nie mają wpływu na powstawanie wartości w łańcuchu dostaw. Są to zazwyczaj usługi informatyczne, prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługa kadrowo-płacowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, itp. Usługi takie są zazwyczaj wynagradzane na podstawie metody koszt plus.

Usługodawca o ograniczonym ryzyku to podmiot, który funkcjonuje w ramach danej grupy kapitałowej jako centrum kompetencji. Ma swój wkład w tworzenie wartości w łańcuchu dostaw, ale nie ponosi ryzyka rynkowego związanego z dystrybucją swojego „produktu" na rynku.

Usługodawca o rozbudowanych funkcjach i ryzykach ponosi pełne ryzyko rynkowe związane z sprzedażą swoich usług na rynku oraz odpowiedzialność za ich wykonanie.

Ważne co się zaznacza

Zaznaczając profil funkcjonalny pamiętajmy, że implikuje on w teorii cen transferowych stosowanie określonej metody ustalania cen transferowych. Podmioty o ograniczonym ryzyku powinny co do zasady otrzymywać wynagrodzenie, które pozwoli im pokryć koszty swojej działalności operacyjnej i zagwarantuje rynkowy poziom zysku. Wykazanie przez nie starty podatkowej w zeznaniu CIT-8 może być sygnałem dla kontroli.

—Maja Seliga-Kret jest doradcą podatkowym, partnerem w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

—Dominik Ruta jest młodszym konsultantem w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 27 ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 2017 r. poz. 1190)

Elementy CIT/TP

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z 8 czerwca 2017 r., sprawozdanie CIT/TP zawiera następujące elementy:

A. dane identyfikacyjne podatnika (pełna nazwa i REGON),

B. identyfikacja powiązań podatnika,

C. informacja o podmiotach powiązanych,

D. główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika,

E. informacje o restrukturyzacjach dokonanych w trakcie roku podatkowego,

F. wskazanie transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami z krajów lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, w tym wykonanych na rzecz podmiotów powiązanych lub otrzymanych od świadczeń nieodpłatnych.

Prawo karne
Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna
Praca, Emerytury i renty
Ważny komunikat ZUS. Chodzi o wypłaty z programu Rodzina 500+
Zadania
Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata
Podatki
KSeF w Sejmie: E-faktury pójdą prosto do fiskusa
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Podatki
Pierwsze mieszkanie bez podatku, szóste z wyższym
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy