Zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną powoduje obowiązek składania deklaracji podatkowych oraz obliczania i wpłacania akcyzy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej (art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym). Obowiązek ten wystąpi, jeżeli podmiot będzie posiadał co najmniej jeden z wymienionych wyżej rodzajów koncesji. Wiąże się to z koniecznością określania ilości zużytej energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach, którą podatnicy mogą ustalać na podstawie danych z urządzeń pomiarowych lub otrzymanych faktur zakupowych. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dostawcy energii elektrycznej wystawiają faktury dokumentujące inne niż miesięczne okresy rozliczeniowe, a także gdy występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu przyrządów pomiarowych.

W poszczególnych okresach

Deklaracje podatkowe w podatku akcyzowym składane są za miesięczne okresy rozliczeniowe, co oznacza, że w przypadku zużycia własnego, podatnicy powinni ustalać ilości energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach.

W celu lepszego zrozumienia problemu, posłużmy się przykładami.

Przykład 1.

Spółka X, posiadająca koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, zużywa nabytą energię elektryczną na potrzeby własne, nieobjęte zwolnieniem od akcyzy. Spółka X posiada znaczną liczbę (300) urządzeń pomiarowych, które nie wskazują zużycia energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach oraz nie mogą być kontrolowane zdalnie. W jaki sposób spółka X powinna rozliczyć podatek?

Podatnik posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej zużywający energię elektryczną ma obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej, opisanej m.in. w art. 138h ustawy o podatku akcyzowym. Ewidencja powinna zawierać m.in. dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne.

A zatem, w przypadku zużycia energii elektrycznej zasadą jest, że podmiot zużywający ustala ilości energii na podstawie posiadanych przyrządów pomiarowych. Przy czym, jeżeli urządzenia podatnika nie pozwalają na precyzyjne oznaczenie tych ilości, to przepisy pozwalają na szacunkowe określenie zużytej energii. Za takie przyrządy można przykładowo uznać urządzenia pomiarowe spółki X, ponieważ nie wskazują one zużycia energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach. Dodatkowo, fakt posiadania znacznej liczby tych przyrządów, które nie mogą być kontrolowane zdalnie, prowadzi do wniosku, że spółka X może na potrzeby ewidencji ilościowej ustalić szacowaną ilość zużytej energii elektrycznej.

Przykład 2.

Spółka Y, posiadająca koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, zużywa nabytą energię elektryczną na potrzeby własne, nieobjęte zwolnieniem od akcyzy. Dostawca energii elektrycznej Z wystawił 1 maja 2017 r. fakturę dokumentującą sprzedaż za okres 1 marca 2017 r. – 30 kwietnia 2017 r. Spółka Y nie wykazała w dekla- racji podatkowej złożonej za marzec 2017 r. ilości zużytej energii elektrycznej, sprzedanej przez dostawcę Z. Spółka nie posiada urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne ustalenie ilości zużytej energii elektrycznej, a ilość zużytej energii ustala na podstawie faktur zakupowych. Jak powinna postąpić spółka Y?

Dane zawarte w deklaracjach podatkowych powinny odzwierciedlać stan faktyczny, a więc faktyczną ilość energii elektrycznej zużytej przez spółkę Y w poszczególnych miesiąca kalendarzowych. Spółka Y będzie więc miała obowiązek korekty złożonej deklaracji podatkowej za marzec 2017 r. poprzez wykazanie prawidłowej ilości zużytej w tym miesiącu energii elektrycznej.

W fakturze wystawionej przez dostawcę Z zawarto ilości zużytej energii elektrycznej w marcu oraz w kwietniu 2017 r. W takiej sytuacji właściwe będzie podzielenie przez spółkę Y wskazanej ilości energii na łączną liczbę dni okresu objętego fakturą i pomnożenie tej wartości przez liczbę dni przypadających w danym miesiącu. Spółka Y będzie musiała również odpowiednio skorygować deklarację podatkową złożoną za marzec 2017 r. (tak aby prawidłowo rozliczyć podatek od zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne).

Kiedy potrzebna jest korekta

Ustalanie ilości energii elektrycznej (zarówno na podstawie danych z urządzeń, jak i z faktur zakupowych) wiąże się niekiedy z ryzykiem błędnego wykazywania jej ilości w deklaracjach podatkowych. Warto więc także rozważyć zasady korekty deklaracji w takim przypadku.

Przykład 3.

Spółka A, posiadająca koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wykazała ilość zużytej energii elektrycznej na potrzeby własne w deklaracji podatkowej za marzec 2017 r. na podstawie posiadanych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. W czerwcu 2017 r. pracownik spółki A stwierdził, że nastąpił błąd w odczycie ilości energii za marzec 2017 r. i spółka wykazała za mało energii zużytej do celów własnych.

Przykład 4.

Spółka B, posiadająca koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wykazała ilość zużytej energii elektrycznej na potrzeby własne w deklaracji podatkowej za marzec 2017 r. na podstawie wystawianej przez dostawcę faktury zakupowej za marzec 2017 r. (spółka B nie posiada przyrządów pomiarowych). W czerwcu 2017 r. spółka B otrzymała od dostawcy fakturę korygującą do faktury za marzec 2017 r., w której wskazano mniejszą ilość energii elektrycznej niż ilość wskazana w pierwotnej fakturze.

W obu tych przypadkach mamy do czynienia z obowiązkiem korekty ilości zużytej energii elektrycznej wykazanej w deklaracji podatkowej. Przykład nr 3 dotyczy korekty in plus (zwiększającej podstawę opodatkowania), natomiast w przykładzie nr 4 występuje korekta in minus (zmniejszająca podstawę opodatkowania).

W przypadku zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne ilości energii należy skorygować w odniesieniu do pierwotnej deklaracji, w której odpowiednio spółki A i B wykazały nieprawidłową ilość tej energii. Dotyczy to zarówno korekt in plus, jak i in minus. Wynika to w szczególności z tego, że obowiązek podatkowy powstaje w takim przypadku z dniem zużycia energii elektrycznej, a więc korekta powinna dotyczyć deklaracji składanych za ten okres rozliczeniowy.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że w związku z koniecznością prowadzenia przez podatników zużywających energię elektryczną ewidencji ilościowej, spółki A i B będą także obowiązane do korekty nieprawidłowej ilości energii elektrycznej zawartej w ewidencji (korekta ilości energii elektrycznej odnoszącej się do danego miesiąca). ?

—Dominika Tracz jest  konsultantką podatkową i trenerem w ECDDP Sp. z o.o.

—Piotr Paszek jest doradcą podatkowym, kierownikiem Zespołu ds. VAT i Akcyzy, trenerem w ECDDP Sp. zo.o.

www.ecddp.com

podstawa prawna: art. 9, art. 11, art. 24 i art. 138h ustawy z 6 grudnia 2009 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 43 ze zm.)