Pakiet przewozowy nakłada szereg obowiązków na firmy handlujące towarami wrażliwymi oraz na przewoźników. Przepisy obligują do dokonania zgłoszenia przewozu w systemie elektronicznym oraz uzyskania numeru referencyjnego transportu.

Kontrola prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów dokonywana jest przez funkcjonariuszy:

- służby celno-skarbowej,

- policji,

- straży granicznej,

- inspekcji transportu drogowego.

Główny ciężar weryfikacji przestrzegania przepisów wprowadzonych przez pakiet przewozowy spada przede wszystkim na działania funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. Pozostałe formacje przeprowadzają ją przy okazji innych kontroli dokonywanych w ramach przypisanych im zadań. Dzięki temu, że poza służbą celno-skarbową inne służby sprawują całodobową kontrolę, nadzór wynikający z systemu SENT ma być znacznie dokładniejszy.

Funkcjonariusze przeprowadzają kontrolę na podstawie obowiązujących ich przepisów służbowych. Dlatego w zależności od tego z jakiej formacji pochodzą przebieg kontroli może się od siebie różnić. Nie są to jednak różnice istotne.

Przede wszystkim funkcjonariusze zatrzymując pojazd do kontroli powinni być umundurowani. Kontrolę rozpoczynają od okazania legitymacji służbowej. Do końca lutego 2020 roku służba celno-skarbowa może się jednak jeszcze posługiwać legitymacjami wydanymi przez zlikwidowane od 1 marca 2017 r. urzędy kontroli skarbowej i służbę celną.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Czynności kontrolne polegają na weryfikacji posiadanych przez przewoźnika dokumentów, czyli dokonania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszenia transportu i posiadania numeru referencyjnego. Oczywiście istotnym elementem kontroli jest samo sprawdzenie przewożonego towaru. W tym celu kontrolujący funkcjonariusze mogą pobierać próbki towarów. Z pobrania próbki sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz przekazywany jest kierowcy kontrolowanego pojazdu.

Wynik kontroli zależy od tego, czy i jakie nieprawidłowości zostały stwierdzone.

Jeżeli okaże się, że nie dokonano zgłoszenia przewozu towarów, dalszy transport może być kontynuowany po dokonaniu zgłoszenia i uzyskaniu numeru referencyjnego.

Najbardziej dotkliwą ewentualnością jest zatrzymanie środka transportu lub towaru, które jest możliwe w przypadku niedokonania zgłoszenia przewozu lub nieprzedstawieniu w trakcie kontroli numeru referencyjnego dla transportu. Środek transportu i towar zostaną zwolnione po uiszczeniu opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie przez funkcjonariuszy aparatu skarbowego.

Wybór pomiędzy powyższymi możliwościami należy do kontrolujących i wynika z okoliczności konkretnego transportu towarów.

Z kolei, gdy zostanie stwierdzone, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu (różnica może wynieść do 10 proc.) albo z okoliczności będzie wynikało, że przewóz towarów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, na środek transportu lub towar mogą zostać nałożone zamknięcia urzędowe. Po nałożeniu zamknięć przewoźnik ma obowiązek przedstawić środek transportu do oddziału urzędu celno-skarbowego zlokalizowanego najbliżej miejsca przeznaczenia transportu w celu usunięcia tych zamknięć.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz nałożenia zamknięć urzędowych sporządza się protokół z kontroli.

Gdy w toku kontroli nie zostały stwierdzone nieprawidłowości protokół kontroli sporządzany jest na żądanie kontrolowanego. Kierowcy powinni być świadomi takiej możliwości, zwłaszcza, gdy kontrola trwała długo i nie wykryła nieprawidłowości.

Systemem monitorowania objęte są np. produkty:

- paliwa silnikowe i ich pochodne, opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe,

- alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 proc obj. lub większej,

- wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki),

- alkohol etylowy całkowicie skażony,

- susz tytoniowy.

Autor jest doradcą podatkowym w Kancelarii Ożóg Tomczykowski