- Mikroprzedsiębiorca zatrudnia pracownika, a także zleceniobiorcę, który podlega z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pracownik złożył mikroprzedsiębiorcy rezygnację z dokonywania wpłat do PPK (nie chce być „zapisany" do tego programu). Natomiast zleceniobiorca, który ma ukończone 55 lat, nadal się waha. Czy, jeśli złoży mikoprzedsiębiorcy wniosek o „zapisanie" go do PPK, mikroprzedsiębiorca będzie musiał uruchomić ten program?

Tak, będzie miał taki obowiązek. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „ustawa o PPK") przepisów tej ustawy nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W takiej sytuacji podmiot zatrudniający nie ma obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Jeżeli jednak osoba zatrudniona, która uprzednio złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, podmiot zatrudniający będzie zobowiązany do utworzenia PPK.

Czytaj też: Wdrożenie PPK zacznij od wiedzy

Należy także zwrócić uwagę, że złożenie rezygnacji dotyczy osób zatrudnionych, które nie ukończyły 55 lat. Zleceniobiorca, który ma ukończony 55. rok życia, aby jego zleceniodawca (mikroprzedsiębiorca) miał obowiązek utworzyć PPK, musi złożyć mu wniosek o zawarcie – w jego imieniu i na jego rzecz – umowy o prowadzenie PPK. Jeśli zatem zleceniobiorca, o którym mowa pytaniu, złoży mikroprzedsiębiorcy taki wniosek, to mikroprzedsiębiorca będzie miał obowiązek wdrożyć PPK. W takim przypadku mikroprzedsiębiorca będzie musiał zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla zleceniobiorcy w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 90 dni liczonych począwszy od dnia, w którym zleceniobiorca złoży mu wniosek o zawarcie dla niego umowy o prowadzenie PPK. Natomiast umowę o zarządzanie PPK trzeba będzie zawrzeć nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem zawarcia umowy o prowadzenie PPK (stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 1 ustawy o PPK).

Autorka jest ekspertem PFR Portal PPK

podstawa prawna: art. 8 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 16 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1342)