Jak poinformował resort rozwoju, pracy i technologii, Rada Ministrów  przyjęła propozycję w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r. w kwocie 19,60 zł.

Proponowana płaca minimalna byłaby wyższa o 200 zł  w stosunku do kwoty obowiązującej  w tym roku  (2800 zł), tj. o 7,1 proc.

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na zleceniach i samozatrudnionych wzrosłaby w stosunku do kwoty obowiązującej 2021 roku o 1,30 zł (obecnie stawka godzinowa wynosi 18,30 zł) . Rządowa propozycja zostanie przekazana do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Decyzja Rady powinna zapaść w ciągu 30 dni. Jeżeli  w tym terminie Rada Dialogu Społecznego  nie uzgodni  wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzje w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ustalone przez Radę Ministrów kwoty nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Od 1 stycznia 2021 r.  minimalna płaca wynosi 2800 zł brutto, o 200 zł więcej niż w 2020 roku. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrosła z 17 do 18,30 zł brutto.