W zakładzie opieki zdrowotnej (stacja sanitarno--epidemiologiczna) czas pracy większości pracowników wynosi 7 godzin i 35 minut (ok. 7,58 godziny). Dzień urlopu wypoczynkowego też odpowiada 7 godzinom i 35 minutom. Czy dla wyliczenia wynagrodzenia za godzinę urlopu (i godzinę ekwiwalentu za urlop), według § 18 pkt 2 rozporządzenia urlopowego, należy stawkę za dzień urlopu podzielić przez 8, czy przez 7,58? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

Zacząć trzeba od tego, że niektórym pracownikom przysługują szczególne przywileje dotyczące czasu pracy, choć są zatrudnieni na pełnym etacie. Przekłada się to potem na ich urlopy. Dotyczy to m.in. zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, a do takich zalicza się również stację sanitarno-epidemiologiczną, gdzie dobowy czas pracy na podstawie art. 32g ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89) wynosi 7 godzin i 35 minut. W ZOZ krócej pracują też np. radiolodzy czy fizykoterapeuci, bo tylko 5 godzin na dobę.

Mniejszy dzienny wymiar czasu mimo pełnego etatu mają także niepełnosprawni pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy w przeciwieństwie do większości są w firmie o godzinę krócej (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU nr 776, poz. 123 ze zm.).

Co do zasady przy udzielaniu urlopu jeden jego dzień odpowiada ośmiu godzinom pracy (art. 154

2

§ 2 k.p.). A jest to o tyle ważne, że zgodnie z art. 154

2

§ 1 k.p. szef daje wypoczynek tylko na dni pracy zatrudnionego i udziela go w godzinach. Jak więc mają postępować pracodawcy osób niepełnosprawnych czy w ZOZ, gdzie ich pracownicy krócej w ciągu doby wykonują swoje obowiązki? W sukurs przychodzi im art. 154

2

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

§ 3 k.p. Wynika z niego, że zasada przeliczania 8-godzinnego dnia pracy musi być odpowiednio modyfikowana do zatrudnionych, których dobowa norma czasu pracy wynikająca z innych przepisów jest niższa niż 8 godzin. Dlatego dzień urlopu dla pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej będzie odpowiadał jego wymiarowi czasu pracy w tym dniu, czyli 7 godzinom i 35 minutom. I tak należy go przeliczać przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego.

Wątpliwości pracodawców mogą jednak dotyczyć wyliczenia ekwiwalentu za urlop, na co zwraca uwagę czytelnik. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz.14 ze zm., w skrócie rozporządzenie) w § 18 pkt 2 nakazuje dzienną stawkę ekwiwalentu za urlopu dzielić przez 8. Stąd kontrolujący pracodawcę inspektor domagał się dzielenia stawki właśnie przez tę wielkość, a nie przez 7,58, czyli odpowiednik 7 godzin i 35 minut pracy w ZOZ.

Przepisy rozporządzenia nie zostały jednak dostosowane do zmienionego kodeksu pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych, choć zmodyfikowane zasady ich udzielania obowiązują już cztery lata. W takiej sytuacji należy posługiwać się regulacjami ustawowymi (kodeksowymi) jako wyższymi rangą od rozporządzenia. Tym bardziej że art. 154

2

§ 3 k.p. każe do pracowników z krótszą normą dobową stosować przepisy kodeksowe odpowiednio. Podobne stanowisko przyjmuje Państwowa Inspekcja Pracy (patrz ramka). Dzielenie ekwiwalentu przez 8 dla pracownika z niższą dobową normą powoduje, że traci on takim wyliczeniu.