Wprowadzono nowe limity zwolnień przedmiotowych w PIT dla:

- zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 3000 zł (dotychczasowy limit to 1000 zł),

- zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 10 000 zł (dotąd limit 6000 zł),

- świadczeń pieniężnych i rzeczowych, które pracownik otrzyma w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i i 2021 r. kwoty 2000 zł (dotychczas limit 1000 zł); zwolnienie nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi,

- dopłat z innych źródeł niż fundusz socjalny i zfśs do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. kwoty 3000 zł (dotychczas limit 2000 zł).

Skala zmian jest stosunkowo duża. W przypadku przyznania danej osobie każdego ze świadczeń objętych podwyższonymi zwolnieniami w maksymalnej wysokości niepodlegającej opodatkowaniu zwolnieniem zostanie objęta kwota 18 000 zł (w 2020 r.) i 12 000 zł (w 2021 r.), podczas gdy w ramach tych samych zwolnień suma świadczeń niepodlegających opodatkowaniu w 2019 r. wynosiła 10 000 zł.

Nie zmieni się forma przyznawania tych świadczeń. Aby skorzystać ze zwolnień w podwyższonej wysokości, wystarczy zatem uwzględnienie ich nowych kwot przy obliczaniu wysokości należnych zobowiązań podatkowych w PIT.

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny

Zdaniem autora

Aleksander Dyl, prawnik w kancelarii Ożóg Tomczykowski

Omawiane rozwiązania mają charakter tymczasowy. Zapomogi wypłacane z funduszy zakładowych lub międzyzakładowych organizacji związkowych pracownikom należącym do tych organizacji oraz zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, finansowane z innych źródeł niż fundusz socjalny, zfśs, fundusze związków zawodowych czy zgodnie z odrębnymi przepisami, będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania w podwyższonej wysokości tylko w 2020 r. Świadczenia pieniężne i rzeczowe finansowane z zfśs lub funduszy związkowych, a także dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 finansowane z innych źródeł niż fundusz socjalny i zfśs będą z kolei podlegały wyższym zwolnieniom w latach 2020 i 2021.