Tak. Rada gminy może przyznać dodatek funkcyjny za wychowawstwo nauczycielom zatrudnionym nie tylko w szkołach, ale i w przedszkolach.

Zgodnie z treścią § 5 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176682]rozporządzenia ministra edukacji z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli[/link] do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Istotą przedstawionego zagadnienia jest zatem wykładnia § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia i ustalenie, czy użyte w tym przepisie określenie „wychowawca klasy” obejmuje tylko nauczyciela, który sprawuje opiekę nad oddziałem (klasą) w szkole, czy także tego, który sprawuje funkcję wychowawcy oddziału przedszkolnego. Przede wszystkim chodzi zatem o ustalenie znaczenia określenia „klasa”, które nie jest definiowane ani w przepisach omawianego rozporządzenia, ani w przepisach ustawowych (Karta nauczyciela, ustawa o systemie oświaty).

[b]Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 29 listopada 2006 r. (I OSK 1287/06) i z 10 października 2007 r. (I OSK 1194/07) rozważył argumenty przemawiające za taką wykładnią omawianego przepisu, zgodnie z którą pojęcie „wychowawca klasy” obejmuje również nauczyciela przedszkolnego, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem przedszkolnym.[/b] Zdaniem składów orzekających za takim rozumieniem omawianego przepisu świadczy treść art. 3 pkt 1 Karty nauczyciela, zgodnie z którym ilekroć w tej ustawie jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia, czy chodzi o pracującego w szkole czy w przedszkolu, należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli.

[b]Ponadto NSA doszedł do wniosku, że użyte w przepisach ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół określenia „klasa”, „grupa”, „oddział” należy traktować jako synonimy. W konsekwencji należy uznać, że dodatek funkcyjny przysługuje również wychowawcom oddziałów przedszkolnych (por. uchwała SN z 8 lipca 2008 r., I PZP 3/08).[/b]

Podstawa prawna:

– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176682]rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.)[/link]