[b]Tak.[/b] To, że czytelnik prowadzi własną działalność gospodarczą, nie stanowi przeszkody do otrzymania odprawy określonej w ustawie o zwolnieniach grupowych. Zgodnie z nią pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn go niedotyczących, przysługuje odprawa. Jej wysokość zależy od stażu i wynosi wynagrodzenia: miesięczne (przy stażu poniżej dwóch lat), dwumiesięczne (w przedziale od dwóch do ośmiu lat) i trzymiesięczne (gdy pracujemy w zakładzie ponad osiem lat).

[b]Podstawa prawna: [/b]

[i]–[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169524] ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.).[/link][/i]