Wchodzi bowiem w życie 1 lipca 2010 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=357659]ustawa z 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (DzU nr 106, poz. 674)[/link].

Byli pracownicy (a jeśli zmarli, to członkowie ich rodzin), których roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone przez syndyka, likwidatora lub byłego niewypłacalnego pracodawcę pomimo prawomocnego wyroku sądu, mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o wypłatę świadczeń ze środków FGŚP według zasad, które przewidywała poprzednio obowiązująca [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=164037]ustawa z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU z 2002 r. nr 9, poz. 85 ze zm.)[/link].

Dotyczy to roszczeń, do których uprawnienie powstało pod rządami tej ustawy (czyli przed 1 października 2006 r.), ale zainteresowani nie złożyli terminowo wniosków. Przepis przejściowy przewidywał na to termin do 30 czerwca 2007 r., ale okazało się, że wielu zainteresowanych go nie dotrzymało. Ustawa z 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu wypłaty świadczeń pracowniczych z FGŚP daje im szansę na odzyskanie pieniędzy.

Od lipca br. wniosek i prośbę o przywrócenie terminu trzeba złożyć do kierownika biura terenowego FGŚP. Należy do niego dołączyć prawomocne orzeczenie sądu i dokumenty potwierdzające bezskuteczność egzekucji lub ich dochodzenia w postępowaniu likwidacyjnym bądź upadłościowym. Nie można domagać się tych roszczeń, co do których minęło już dziesięć lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.