- W marcu obniżyliśmy – na podstawie indywidualnych porozumień – wynagrodzenia kilkorgu pracownikom. Musieliśmy to zrobić w związku z wyłączeniem możliwości prowadzenia działalności. Porozumienia zostały zawarte na czas określony obejmujący cztery miesiące (marzec – czerwiec). Nie spełniamy warunków do uzyskania dofinansowania z FGŚP, a zatem nie opieraliśmy się w tym zakresie na tarczy antykryzysowej. Dwoje pracowników ma zajęcia komornicze wynagrodzeń. Czy w przypadku, gdy obniżenie zarobków nie zostało dokonane w trybie ustawy antywirusowej, także należy stosować podwyższoną kwotę wolną od egzekucji? – pyta czytelniczka.

Tak.

Warunkami, by obniżenie wynagrodzenia było podstawą stosowania podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń jest to, żeby spowodowane było podjętymi na terytorium Polski działaniami służącymi zapobieganiu zakażeniu koronawirusem oraz by pracownik miał członków rodziny będących na jego utrzymaniu. Obniżka zarobków nie musi się opierać na przepisach tarczy antykryzysowej.

 

Czytaj też: Wyższa kwota wolna od potrąceń z pułapkami na pracodawców

Ustawowe warunki

Obowiązująca od 16 maja br. ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (DzU z 2020 r., poz. 875) wprowadziła w art. 52 podwyższenie kwot wolnych od potrąceń ustalonych w oparciu o art. 871 k.p. Podwyższenie kwot wolnych nie obejmuje wszystkich pracowników; nie nastąpiła „powszechna" zmiana przepisów k.p. dotyczących potrąceń. Nowa regulacja odnosi się tylko do tych pracowników, którzy spełniają przesłanki wymienione w przepisach tego artykułu.

Według art. 52 wskazanej ustawy, jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń określone w art. 871 § 1 k.p. ulegają zwiększeniu o 25 proc. na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego ten pracownik ma na utrzymaniu.

Ustawa stawia warunek, by obniżenie wynagrodzenia było spowodowane określonymi działaniami. Ten warunek nie jest precyzyjny. Z pewnością obejmuje wszystkie obniżki wynagrodzenia wprost pozostające w związku z epidemią i ograniczeniami z niej wynikającymi – zamknięcie lub ograniczenie możliwości prowadzenia określonej działalności (m.in. kultura, hotelarstwo, gastronomia, usługi). Trudno byłoby wyłączyć takie sytuacje spod podstaw obniżenia wynagrodzenia „z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2".

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Zmiany przez wirus

Przepisy nie łączą obniżenia wynagrodzenia ze stosowaniem szczególnych rozwiązań zawartych w art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Zmniejszenie wynagrodzenia może być wynikiem nie tylko zawarcia porozumienia tam wskazanego, ale również indywidualnych porozumień zawieranych z pracownikami, jak również wypowiedzeń zmieniających dokonanych przez pracodawcę oraz porozumień zawieszających stosowanie przepisów wewnątrzzakładowych (zawartych na podstawie art. 91 k.p.).

Członkowie rodziny

Przez członka rodziny w odniesieniu do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń rozumie się odpowiednio:

- małżonka,

- rodzica wspólnego dziecka,

- dziecko w wieku do 25. roku życia,

- dziecko, które ukończyło 25 lat, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Przez dziecko rozumie się dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka:

- pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,

- pozostającego w związku małżeńskim,

- pełnoletniego, które posiada własne dziecko.

Autor jest prawnikiem