Tak wynika z piątkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa dotyczyła nakazu wypłaty należności byłemu pracownikowi wydanego przez okręgowego inspektora pracy. Kontrola w firmie wykazała bowiem, że nie wypłacono mu ponad 4 tys. zł z tytułu zagranicznej podróży służbowej.

Miało to związek z obciążeniem pracownika ponad 8 tys. zł za uszkodzenia powstałe w trakcie innej podróży służbowej w ciągniku siodłowym. Notę obciążeniową mężczyzna dostał pocztą, ale zgodził się na zapłatę. Pracodawca dokonał jednak potrącenia swojej wierzytelności z odszkodowania. Podstawą była wcześniejsza umowa z pracownikiem o odpowiedzialności materialnej.

Inspekcja uznała, że firma nie mogła dokonać potrącenia, bo zawarcie z pracownikiem umowy o odpowiedzialności materialnej przed wyrządzeniem szkody nie jest zgodne z przepisami. Pracownik nie zgodził się też na zapłatę za szkodę.

Spółka zaskarżyła nakaz, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie przyznał jej racji. Zgodził się, że umowa o odpowiedzialności była nieważna jako mniej korzystna dla pracownika niż przepisy prawa pracy. A spółka nie była uprawniona do dokonywania potrącenia.

Również NSA uznał, że w świetle art. 831 § 1 k.p.c., 505 k.c. i 300 kodeksu pracy potrącenie było niedopuszczalne. Sąd przypomniał, że w świetle art. 831 § 1 pkt 1 k.p.c. nie podlegają egzekucji sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. I jako wierzytelności nieulegające zajęciu – zgodnie z art. 505 pkt 1 k.c. nie mogą być umorzone przez potrącenie.

Zdaniem NSA słusznie też zakwestionowano umowę o odpowiedzialności. Sąd zwrócił uwagę na brak zgody pracownika na potrącenie. Jak tłumaczyła sędzia sprawozdawca Ewa Kwiecińska, taka zgoda musi być wyrażona na piśmie, i to nie po, ale przed powstaniem szkody. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I OSK 2688/14