Zasadą jest, że wpłaty do PPK są naliczane i pobierane już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK, czyli „zapisaniu” pracownika do PPK. Bez znaczenia jest, za jaki okres wypłacane jest to wynagrodzenie. I tej zasady ostania nowelizacja ustawy o PPK nie zmieniła. Zmianie uległy natomiast zasady dokonywania tych wpłat do instytucji finansowej.

Czytaj więcej

Pracownicze plany kapitałowe na gorszych zasadach

Dotychczas pierwsze wpłaty do PPK za danego pracownika pracodawca mógł przekazać do instytucji finansowej dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zgłosił pracownika do PPK. Obecnie może to zrobić nawet od razu po ich naliczeniu i pobraniu, czyli na zasadach dokonywania kolejnych wpłat do PPK. Ostatnia nowelizacja ustawy o PPK ujednoliciła zatem terminy dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK, co - jak należy się spodziewać - powinno ułatwić pracodawcom obsługę finansową tego programu.

Jeśli zatem umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta w imieniu pracownika np. 8 lipca 2022 r. i następnego dnia pracownikowi zostanie wypłacona pensja za czerwiec, to od tego wynagrodzenia pracodawca naliczy i pobierze pierwsze wpłaty do PPK. I będzie je mógł - nawet tego samego dnia - przekazać do instytucji finansowej, choć oczywiście może zrobić to także później. Ważne, aby zmieścił się w ustawowym terminie, czyli  dokonał wpłat do 15 dnia kolejnego miesiąca. Oznacza to, że wpłatę naliczoną i pobraną od wynagrodzenia wypłacanego 9 lipca pracodawca będzie miał obowiązek przekazać do instytucji finansowej najpóźniej do 16 sierpnia (15 sierpnia to święto).

Ważne: Wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK oznacza podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, czyli tzw. trzydziestokrotności, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. [koniec ważne]

Deklaracja wpłaty dodatkowej od następnego miesiąca

Zarówno pracodawca, jak i pracownik, obok wpłat podstawowych do PPK, mogą - jeśli tak zdecydują – finansować również wpłaty dodatkowe do tego programu (pracodawca do 2,5%, a pracownik do 2% wynagrodzenia pracownika). W przypadku pracodawcy, wysokość finansowanych przez niego wpłat dodatkowych - dla poszczególnych grup osób zatrudnionych - określać powinna umowa o zarządzanie PPK. Wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracownika określa on sam w deklaracji składanej pracodawcy. Do 4 czerwca 2022 r. ustawa o PPK nie wskazywała terminu obowiązywania tej deklaracji. W związku z tym obowiązywała ona od dnia jej złożenia, co oznaczało, że już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po złożeniu tej deklaracji pracodawca miał obowiązek naliczyć i pobrać wpłatę dodatkową. Stwarzało to niekiedy problem po stronie pracodawcy, zwłaszcza gdy deklarację wpłaty dodatkowej pracownik złożył tuż przed wypłatą wynagrodzenia, gdy wszystkie odliczenia od tego wynagrodzenia były już dokonane.

Ważne: Ustawa o PPK wskazuje tylko maksymalną wysokość wpłaty dodatkowej. Granicę stanowi 2% wynagrodzenia pracownika. Oznacza to, że pracownik może zadeklarować ją w dowolnej wysokości, oczywiście w granicach ustalonych w ustawie. [koniec Ważne]

Obecnie – od 4 czerwca 2022 r. - wpłata dodatkowa w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej. A zatem jeśli umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta np. 8 lipca i tego samego dnia pracownik zadeklaruję chęć finansowania wpłaty dodatkowej (złoży odpowiednią deklarację pracodawcy), to z wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w lipcu pracodawca będzie mógł pobrać tylko wpłatę podstawową finansowaną przez pracownika. Wpłatę dodatkową naliczy i pobierze dopiero z wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w sierpniu.

Podstawa prawna: art. 27 i art. 28 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)

Małgorzata Jankowska, rkspert, PFR Portal PPK