Przedstawiciele resortów rodziny i finansów informują, że pracują nad nowelizacją kodeksu pracy w sprawie zmian dotyczących pracy zdalnej. Projekt przewiduje możliwość używania przez pracownika prywatnych narzędzi, np. komputera. W takim przypadku będzie mu przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą. Zamiast niego firma będzie mogła wypłacić ryczałt, który będzie odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną.

Czytaj więcej

Zwrot 180 zł miesięcznie kosztów pracy zdalnej

Ogólne zasady wykonywania pracy zdalnej, w tym pokrywania przez pracodawcę kosztów (m.in. energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych, ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu), będą regulowane na poziomie zakładowym. Chodzi o porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi albo o regulamin. W przypadku braku porozumienia lub regulaminu, zasady te będą określane w poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem.

„Ponieważ pracodawca będzie zobowiązany pokrywać koszty faktycznie ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, ich prawidłowe wyliczenie będzie musiało uwzględniać ilość dni świadczenia przez niego pracy zdalnej" – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg w odpowiedzi na interpelację nr 30226.

Projekt został 20 stycznia 2022 r. przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Po przyjęciu przez rząd zostanie przekazany do prac parlamentarnych.

Minister zaznacza, że również obecnie osoba ponosząca koszty pracy zdalnej ma prawo domagać się od pracodawcy rekompensaty. Powinny one być jednak udokumentowane, np. rachunkami potwierdzającymi poniesione wydatki.