Od 1 stycznia 2019 r. nastąpią zmiany dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Wprowadziła je ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (DzU poz. 357). Zgodnie z uzasadnieniem tej ustawy celem zmian jest dostosowanie przepisów do preferencji pracowników, którzy powszechnie wybierają bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia. Pracodawcy muszą liczyć się z koniecznością zmian procedur wewnętrznych, w tym regulaminów pracy lub regulaminów wynagrodzeń.

Czytaj także: Pensje wypłacane przelewem - kiedy muszą trafić na konto

Priorytetem gotówka

Aktualnie, zgodnie z art. 86 § 3 kodeksu pracy, zasadą jest wypłata wynagrodzenia w formie gotówki do rąk pracownika. Takie rozwiązanie powoduje dodatkowe formalności dla pracodawców. Mimo bowiem faktu, że powszechną praktyką jest wypłata wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy pracownika, przepisy nadal wymagają od pracodawców uzyskania uprzedniej zgody podwładnego na taką formę rozliczenia.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Zatem chcąc spełnić ustawowy obowiązek – wypłaty pensji do rąk pracownika – pracodawca musi m.in. wydzielić na terenie zakładu pracy odpowiednie miejsce oraz wyznaczyć godziny pracy, w których zatrudnieni mogą pobrać należne im uposażenie.

Odstępstwo od reguły

Wyjątek umożliwiający spełnienie świadczenia w inny sposób niż do rąk pracownika pozwala na:

- uregulowanie zasad wypłaty wynagrodzenia w układzie zbiorowym – o ile pracownicy są objęci takim układem, lub

- pozyskiwanie od podwładnych zgód na wypłatę pensji przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

Istotne jest, aby zgody miały formę pisemną. Pracodawca powinien je bowiem przechowywać jako potwierdzenie prawidłowości swojego postępowania.

Mimo że przepisy nie wskazują wprost, gdzie należy trzymać zgody pracowników, najlepiej, aby te dokumenty były przechowywane w części B akt osobowych wraz z innymi dokumentami dotyczącymi nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Od przyszłego roku przelew

Krytykowany od wielu lat przepis regulujący kwestię wypłaty wynagrodzenia zostanie zmieniony od przyszłego roku. Nowe prawo wprowadzi zasadę, zgodnie z którą wypłata wynagrodzenia będzie co do zasady następować na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wyjątkiem będzie wypłata w formie gotówki do rąk pracownika, jeśli złoży on taki wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.

Ustawodawca nie uregulował wprost kwestii, czy na gruncie nowych przepisów pracodawca może odmówić wypłaty wynagrodzenia w gotówce. Należy jednak uznać, że skoro przepisy prawa przewidują możliwość wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika na jego wniosek, to pracodawca powinien taki wniosek uwzględnić.

Uzyskane dotychczas pisemne zgody pracowników dotyczące wypłaty wynagrodzenia na rachunek płatniczy będą dla pracodawców wiążące także po zmianie przepisów. Z kolei pracownicy, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie w gotówce, zobowiązani będą do:

- podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo

- złożenia wniosku dotyczącego dalszego wypłacania wynagrodzenia do rąk własnych.

O tym obowiązku pracodawcy zobowiązani będą poinformować pracowników do 22 stycznia 2019 r. w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy. W ciągu 7 dni od otrzymania informacji pracownik powinien podać pracodawcy dane do przelewu wynagrodzenia lub złożyć wniosek w sprawie wypłaty w gotówce.

Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypadnie na czas po wejściu w życie ustawy, a przed otrzymaniem przez pracodawcę informacji lub wniosku pracownika, wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić w dotychczasowy sposób.

Z kolei w stosunku do pracowników zatrudnianych po 1 stycznia 2019 r. pracodawcy nie będą zobowiązani do pozyskiwania odrębnych zgód czy zawierania stosownych postanowień umownych regulujących kwestię wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy, chyba że pracownik wyrazi odmienną dyspozycję w formie wniosku o wypłatę wynagrodzenia w gotówce. ?

Zdaniem autorki

Monika Politowska-Bar, adwokat w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto

Konsekwencją opisanych zmian jest rozszerzenie zamkniętego katalogu danych osobowych, których pracodawca może żądać od pracownika na gruncie art. 221 § 2 k.p. Wraz z wejściem w życie zmian, pracodawca będzie mógł bowiem żądać numeru rachunku płatniczego, jeżeli zatrudniony sam nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.