- Pracownik uzyskał od pracodawcy zgodę na zwolnienie od pracy w celu wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych od 4 do 15 kwietnia 2011 w godzinach 10 – 13. W sumie nieobecność z tego powodu trwała 30 godzin. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji wynagrodzenie za czas takiej nieobecności oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Zakład ustalił wynagrodzenie za kwiecień według rachunków:

- wynagrodzenie za dni przepracowane

2000 zł pensji zasadniczej  160 godzin wymiaru w kwietniu = 12,50 zł

12,50 zł x 30 godzin nieprzepracowanych w związku ze zwolnieniem = 375 zł

2000 zł – 375 zł =1625 zł

- wynagrodzenie za zwolnienia od pracy

(2000 zł : 21) : 8 godzin normy dobowej = 11,90 zł

11,90 zł x 30 godzin = 357 zł

- łączne wynagrodzenie za  kwiecień 1625 zł + 357 zł = 1982 zł

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Czy prawidłowo? – pyta czytelnik.

Nie. Firma niepoprawnie rozliczyła wynagrodzenie przysługujące wskazanemu pracownikowi za kwiecień 2011.

Przyczyna błędów

Pierwszy błąd polegał na  tym, że pracodawca ustalił odrębnie wynagrodzenie za  dni przepracowane w tym miesiącu (tzw. częściowe) i osobno pensję za zwolnienie od pracy na  udział w zabiegach fizjoterapeutycznych.

Wynagrodzenie częściowe szacujemy bowiem m.in. wtedy, gdy przez część miesiąca zatrudniony był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niedyspozycja zasiłkowa i za czas tej absencji nie zachował prawa do  wynagrodzenia.

Wynika tak z § 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.). A taka sytuacja nie miała miejsca w opisanym przypadku.

Niepełnosprawnemu w  stopniu znacznym lub umiarkowanym należy się płatne zwolnienie od pracy m.in. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeśli nie da się ich przeprowadzić poza czasem pracy. Za czas takich nieobecności otrzymuje wynagrodzenie szacowane jak pieniężny ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy.

Tak wynika z art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2010 r. nr 214, poz. 1407 ze zm.). Nie było zatem uzasadnionych podstaw do kalkulacji wynagrodzenia częściowego za  kwiecień 2011.

W zwykłej wysokości

Skoro tak, to płacę za kwiecień 2011 określamy w tej sytuacji wyłącznie w świetle § 15 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.).

Dzieje się tak dlatego, że wskazany pracownik otrzymuje wyłącznie pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej. W miesiącu, kiedy korzysta on ze zwolnienia od pracy na udział w zabiegach fizjoterapeutycznych, przysługuje mu zatem pensja zasadnicza w stałej stawce miesięcznej należnej za ten miesiąc, czyli 2000 zł brutto miesięcznie, bez żadnych przeliczeń.

 

Zobacz serwisy:

Kadry i płace » Niepełnosprawny w firmie

Wynagrodzenia » Liczymy wynagrodzenie