- Nasz pracownik wziął kredyt w drugim banku. W związku z tym wystąpił z prośbą, aby jego wynagrodzenie przelewać na dwa konta w różnych bankach. Czy możemy dzielić jego pensję i przekazywać na dwa rachunki? I kto ponosi koszt przelewów? – pyta czytelnik.

Należy zacząć od tego, że samo przekazywanie pensji na rachunek w banku to odstępstwo od zasady, że wynagrodzenie powinno być wypłacane do rąk własnych pracownika. Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że tak stanowi układ zbiorowy pracy obowiązujący w zakładzie albo pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę.

Zatem co do zasady bez pisma pracownika mały pracodawca, którego nie obowiązuje układ zbiorowy pracy, nie może wypłacać pracownikom pensji inaczej niż w gotówce. Przy czym samo oświadczenie pracownika zawierające numer rachunku bankowego, złożone pracodawcy, u którego nie działa układ zbiorowy pracy, nie jest równoznaczne z pisemną zgodą na przelewanie wynagrodzenia.

Nie ma przeszkód prawnych, aby na prośbę pracownika dzielić jego wynagrodzenie i przekazywać poszczególne części do różnych banków. Zależy to wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Ważne jest jedynie, aby dotrzymywał terminu wypłaty obu transz.

Pracodawca nie musi się jednak godzić na pokrywanie kosztów dodatkowego przelewu. Zasadą jest co prawda, że koszty przelewu wynagrodzeń na rachunek bankowy ponosi pracodawca, ale chodzi tylko o jeden przy każdej wypłacie. Gdy na prośbę pracownika dzieli ją na części, nie musi pokrywać kosztów drugiego przelewu. Strony powinny się w tej sprawie porozumieć. Jeśli koszt drugiego przelewu pracodawca będzie potrącał z pensji podwładnego, musi mieć na to jego wyraźną, pisemną zgodę.

podstawa prawna: art. 86 kodeksu pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502)