Materiał powstał we współpracy z NEPI Rockcastle

Firma, która jest właścicielem 52 centrów handlowych w naszym regionie Europy, w tym 12 w Polsce, troszczy się o to, aby działania z obszaru ESG były spójne z charakterem jej działalności biznesowej. Odwołując się w swojej strategii do wyzwań współczesnego świata, NEPI Rockcastle inspiruje klientów oraz kontrahentów do społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych zachowań.

W działalności biznesowej NEPI Rockcastle uwzględnia dziesięć celów zrównoważonego rozwoju ONZ: dobre zdrowie i jakość życia; dobra jakość edukacji; czysta woda i warunki sanitarne; czysta i dostępna energia; wzrost gospodarczy i godna praca; innowacyjność, przemysł, infrastruktura; zrównoważone miasta i społeczności; odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu, życie na lądzie.

Grupa podejmuje liczne działania i aktywności prośrodowiskowe, dotyczące odpowiedzialnego zarządzania zasobami i odpowiedzialnej konsumpcji, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych czy umożliwienia rozwoju społecznościom lokalnym. Działania na rzecz środowiska są poparte współpracą i konsultacjami z organizacjami lub niezależnymi specjalistami w danych dziedzinach.

Biznes dla środowiska

Działalność biznesowa ma wpływ na środowisko i otoczenie, rozwój centrów handlowych musi więc odbywać się w sposób zrównoważony.

– NEPI Rockcastle prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony środowiska, współpracy i rozwoju lokalnych społeczności oraz współpracy w ramach firmy, jak i w kontaktach z wieloma partnerami biznesowym. Kwestie ekologiczne dotykają każdego aspektu cyklu życia nieruchomości, co oznacza, że musimy nie tylko skupić się na ulepszeniu strategii, która odpowie na aktualne wyzwania, ale przede wszystkim realnych działaniach tu i teraz – podkreśla Magdalena Gibney, szefowa zespołu na rzecz zrównoważonego rozwoju (Group Head of Sustainability).

W dobie obecnych wyzwań związanych z rynkiem surowców niezwykle istotne stało się zrozumienie, na czym polega ochrona środowiska na poziomie działań każdego z nas – akcjonariuszy, menedżerów i konsumentów. Ta filozofia przyjęta przez NEPI Rockcastle wynika z przekonania, że niezbędne jest, by cały sektor związany z nieruchomościami skupił się na zrozumieniu wpływu naszych działań na środowisko oraz określeniu koniecznych do osiągnięcia celów związanych z czynnikami ESG. Jak te założenia można zrealizować w praktyce?

OZE i edukacja

Jednym z celów jest inwestowanie w odnawialne źródła energii. Do końca 2023 r. firma zainwestuje w 30 farm fotowoltaicznych, redukując ślad węglowy w centrach handlowych. Kolejnym przykładem dobrych praktyk energetycznych są inwestycje w instalację nowych, bardziej energooszczędnych źródeł światła we wszystkich obiektach. Ale by osiągnąć satysfakcjonujący poziom oszczędności i zmian działających na rzecz środowiska, należy podejmować działania innowacyjne. Można do nich zaliczyć instalacje ograniczające wywóz odpadów na składowiska oraz regularne poddawanie się certyfikacji środowiskowej przez znane organizacje jak np. BREEM, która wprowadza szeroko uznawane systemy oceny budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Ważnym innowacyjnym elementem dbania o środowisko jest też troska o bioróżnorodność. Na terenie zarządzanych przez grupę centrów handlowych powstają pasieki, zapewniona jest opieka nad ponad milionem pszczół, powstają łąki kwiatowe, wspomagające także życie dzikich zapylaczy, instalowane są budki dla ptaków, gryzoni i owadów. Kolejny przykład działań proekologicznych to stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Wyzwaniem chwili jest też prowadzenie atrakcyjnych działań edukacyjnych. NEPI Rockcastle zorganizowała m.in. długofalową inicjatywę „Nie bądź plastik" (Don't be plastic), która uczy jak aktywnie dbać o środowisko i wykształcać nowe proekologiczne nawyki. Akcja prowadzona jest wśród lokalnych społeczności w zarządzanych przez firmę centrach handlowych. Na czym polega? W tym roku w ramach projektu przeprowadzono m.in. cykl 12 warsztatów z Julią Wizowską poświęconych tworzeniu „woskowijek” – ekologicznych opakowań wielorazowego użytku.

We wrześniu ruszyła także wyjątkowa i jedyna w Polsce, jeśli chodzi o centra handlowe, akcja pt. „Posadź z nami drzewa” – w ramach której w każdym z dziesięciu miast, w których znajdują się galerie handlowe należące do grupy, w specjalnie wybranych lokalizacjach we współpracy z samorządami, zostanie posadzonych 24 tys. drzew oraz odbędzie się 12 edukacyjnych warsztatów ekologicznych.

Mieszkańcy będą mieli szansę wspólnie wziąć udział w procesie sadzenia drzew wraz z reprezentantami władz lokalnych, co posłuży integracji i wspólnemu działaniu na rzecz środowiska. – Jako NEPI Rockcastle wierzymy, że szczególna moc ESG leży w edukowaniu i aktywizowaniu społeczności. Drzewa, które sadzimy, przyczynią się do rozwoju terenów zielonych w dziesięciu miejscowościach w Polsce. Towarzyszące nasadzeniom warsztaty edukacyjne i konkursy pozwolą na świadome włączanie się klientów naszych centrów handlowych w proces zielonych rewolucji w mieście i w domach – podkreśla Dominik Piwek, head of marketing NEPI Rockcastle Polska.

Wszystkie działania podejmowane przez firmy takie jak NEPI Rockcastle ukierunkowane są na społeczną odpowiedzialność i troskę o środowisko oraz przyczyniają się do wzrostu świadomości konsumentów i realnej poprawy życia lokalnych społeczności. Dlatego kluczowe jest także, by do takich inicjatyw przyłączali się ustawodawcy. Połączenie wysiłków biznesu, który samodzielnie podejmuje aktywność w obszarze ESG, często we współpracy z trzecim sektorem, oraz państwa, to najlepsza odpowiedź na wyzwania, które stoją przed nami w związku z zagrożeniami dla przyszłości planety.

Materiał powstał we współpracy z NEPI Rockcastle