Materiał powstał we współpracy z ARP

Program oferuje rozwiązania ukierunkowane na spełnienie potrzeb wszystkich trzech stron projektu: spółek, szkół i jego najważniejszych beneficjentów, czyli uczniów. Celem działań jest zainicjowanie współpracy pomiędzy spółkami Grupy ARP a szkołami zawodowymi i technicznymi, rozwijanie kooperacji szkół wyższych i przedsiębiorstw, przy jednoczesnym pobudzeniu dyskusji na temat sposobów dostosowania systemu edukacji do wymagań rynku pracy.

„Kadry dla przemysłu” – na czym to polega?

Program umożliwia szkołom i uczniom udział w różnych formach dydaktycznych. Narzędzia do współpracy zostały przygotowane w taki sposób, aby trzy grupy beneficjentów – szkoły, ich uczniowie oraz firmy – mogły skorzystać na nim możliwie najwięcej. Każde z narzędzi ułatwia przekazywanie wiedzy pomiędzy konkretnymi grupami beneficjentów:

∑ Oferta spółek dla uczniów to wizyty w zakładach pracy. Umożliwiają one praktyczne poznanie zawodu. Rozmowy z dedykowanymi do tego pracownikami czy zwiedzenie parku maszynowego ma pomóc uczniom bardziej świadomie podjąć decyzję, czy obrany kierunek jest dla nich interesujący.

∑ Oferta szkół dla uczniów obejmuje:

∑ Lekcje eksperckie prowadzone przez osoby wykonujące dany zawód w celu przybliżenia go od strony praktycznej.

∑ Dni otwarte promujące spółki w szkołach, podczas których rodzice i uczniowie uzyskują niezbędną wiedzę dotyczącą interesującego ich zawodu.

∑ Klasy patronackie tworzone w szkole we współpracy z konkretnym zakładem pracy. Pracodawca współtworzy program nauczania i jest bezpośrednio zaangażowany w tok nauki. Ma bezpośredni wpływ na praktyczne przekazywanie umiejętności i gwarancję, że od pierwszego dnia zatrudnienia zyska pełnowartościowego pracownika.

∑ Praktyki zawodowe odbywające się podczas trwania nauki – bieżące przełożenie wiedzy na umiejętności praktyczne i bieżąca weryfikacja predyspozycji do zawodu.

∑ Programy stażowe (zwykle płatne) po ukończeniu szkoły i zdobyciu podstawowej wiedzy dotyczącej wykonywanego zawodu.

Program przewiduje też naukę w systemie dualnym, polegającym na dzieleniu odbytych zajęć pomiędzy szkołą i spółką. Największą wartością tego narzędzia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i jej bezpośrednie wykorzystanie w praktyce.

Jakie firmy biorą udział w programie?

Do tej pory w ramach programu „Kadry dla przemysłu” ARP SA podpisała ponad 47 porozumień, z czego niewątpliwym liderem we współpracy ze szkołami i tworzeniem klas patronackich jest Polregio sp. z o.o. Oprócz centrali spółki do programu przystąpiło 14 zakładów, które nawiązały współpracę z 20 szkołami na terenie kraju. W sumie Polregio tylko w II kwartale 2022 r. przyjęło na praktyki zawodowe ponad 210 osób, odbyło się ponad 50 spotkań z ekspertami spółki oraz cztery wycieczki uczniów do zakładów pracy. Oprócz Polregio sp. z o.o. program „Kadry dla przemysłu” dotychczas udało się wdrożyć m.in. w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL-WZM, Inofama SA, H. Cegielski – FPS sp. z o.o., Energia Euro Park sp. z o.o., Euro Eko Media sp. z o.o. oraz Euro-Eko sp. z o.o.

W ramach programu funkcjonują także lokalne projekty, takie jak współpraca z Orlen Projekt SA i Politechniką Warszawską filia w Płocku, która rozpoczęła się we wrześniu 2019 r. Trójstronna umowa dotyczy realizacji projektu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”, którego celem jest umożliwienie spółce Orlen Projekt SA oraz spółkom z Grupy ARP pozyskiwanie studentów ostatnich semestrów studiów na wydziale budownictwa, mechaniki i petrochemii. Do tej pory odbyły się trzy edycje projektu, ruszyła już także czwarta. Dotychczas efektem projektu były 24 staże oraz siedem umów o pracę.

Program jest też wspierany regionalnie – przez oddziały ARP w Mielcu i Tarnobrzegu, które realizują i wspierają działania na rzecz kształcenia zawodowego. Oddział w Tarnobrzegu dba o dobre relacje z lokalnymi placówkami edukacyjnymi oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi pozyskaniem wykwalifikowanej kadry. Powstanie Klastra Edukacji Zawodowej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w województwie podkarpackim, zrzeszającego interesariuszy związanych z kształceniem i rozwojem kadr oraz lokalną przedsiębiorczością, podpisanie porozumienia o współpracy z czterema lokalnymi uczelniami wyższymi (Państwową Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu, Społeczną Akademią Nauk w Tarnobrzegu, Wydziałem Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej

w Stalowej Woli oraz sandomierską filią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) czy współpraca przy tworzeniu klas patronackich, szczególnie ze szkołami zlokalizowanymi bezpośrednio przy strefach przemysłowych – to tylko przykłady działań podejmowanych przez tarnobrzeski oddział ARP.

Z kolei mielecki oddział ARP poprzez swoje inicjatywy zachęca uczniów do wiązania przyszłości z pracą w przemyśle – szczególnie lokalnie. Temu mają służyć mi.in. „Dni otwarte w strefie” organizowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz obecność na tegorocznym XI Mieleckim Festiwalu Nauki i Techniki. Podczas wydarzenia oddział ARP współorganizował seminarium dla przedsiębiorców „Wspieramy dialog edukacji, nauki i biznesu”, które było okazją do prezentacji działań firm strefowych podejmowanych we współpracy ze szkołami na rzecz rozwoju edukacji i dopasowania kadr do wymogów rynku pracy.

Współpraca z uczelniami wyższymi

W odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy program „Kadry dla przemysłu” został poszerzony o dodatkowy element – „Kadry dla biznesu”. Szersze podejście do kształcenia przyszłych pracowników umożliwia współpraca z wyższymi szkołami zawodowymi w ramach porozumienia ARP SA z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ), zrzeszającą 31 uczelni wyższych w Polsce. Podpisane w 2019 r. porozumienie określa:

∑ potrzeby pracodawców i przedsiębiorców w zakresie kierunków kształcenia w wyższych szkołach zawodowych,

∑ obszary współpracy w celu realizacji studiów, studiów dualnych oraz studiów podyplomowych,

∑ potrzeby organizowania konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych, debat oraz spotkań,

∑ wspólne promowanie idei przedsiębiorczości oraz efektywnego zarządzania,

∑ wspólne organizowanie konkursów dla studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich.

Pierwszym krokiem do realizacji tych postulatów było zorganizowanie konkursu o nagrodę prezesa ARP na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów państwowych wyższych szkół zawodowych, których rektorzy są zrzeszeni w KRePUZ. W tym roku odbywa się już IV edycja konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 listopada podczas konferencji „Kadry przyszłości – Kadry dla przemysłu”. Tym razem oceniane są prace z obszarów: zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem, zarządzanie w grupach kapitałowych oraz wodór i zielona rewolucja. Minimum 12 laureatów otrzyma nagrody ufundowane przez ARP SA, a trzech najlepszych będzie miało możliwość odbycia trzymiesięcznego płatnego stażu w agencji lub jednej ze spółek z Grupy ARP. Od pierwszej edycji honorowy patronat nad konkursem objął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Konkurs wpierają także Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Materiał powstał we współpracy z ARP