W art. 3 pkt 20 znowelizowanego Prawa budowlanego zawierającym definicję obszaru oddziaływania obiektu skreślono wyrażenie „w zagospodarowaniu". W aktualnym stanie prawnym przez obszar oddziaływania obiektu należy więc rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Jak wynika z analizy uzasadnienia projektu nowelizacji, wprowadzenie tej zmiany zostało podyktowane potrzebą uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego.