Co można studiować na studiach podyplomowych na UWr?

W ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2023/2024 znajduje się aktualnie ponad pięćdziesiąt kierunków studiów podyplomowych. Są to zarówno studia z dziedziny nauk humanistycznych, jak i ścisłych czy przyrodniczych. Uczelnia posiada duży wybór studiów podyplomowych dotyczących poszczególnych obszarów prawa, ale także filologii i przekładu. Managerów na pewno zainteresuje grupa kierunków z zakresu zarządzania. Część oferty jest skierowana również do nauczycieli chcących podnieść swoje kompetencje oraz osób zamierzających zostać nauczycielami, którym brakuje uprawnień nauczycielskich.

Nowości w roku akademickim 2023/2024

Studia podyplomowe to przede wszystkim studia dla praktyków, ale także dla osób planujących zmianę zawodu. UWr dostosowuje swoją ofertę do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz procesów społeczno- gospodarczych zachodzących w Polsce i na świecie. W związku z tym uczelnia co roku uruchamia nowe kierunki. W przyszłym roku akademickim nowości będzie sporo: prawo, prawo w gospodarce przestrzennej, prawo w turystyce, zarządzanie konfliktem wielokulturowym, handel międzynarodowy aspekty celne i podatkowe oraz transformacja energetyczno-klimatyczna, prawo odnawialnych źródeł energii. Planujemy uruchomić jeszcze kilka innych interesujących kierunków.

Adresatem studiów podyplomowych prawo są osoby realizujące zadania wymagające znajomości określonych praktycznych aspektów prawa, uczestniczące w obrocie gospodarczym, pełniące obowiązki w administracji, pracownicy jak i osoby sprawujące funkcje  kierownicze (menadżerskie) w różnej kategorii podmiotach (jednostkach organizacyjnych)  – biznesowych oraz non profit  – sfery publicznej oraz prywatnej stosujących prawo w swojej działalności, które nie są absolwentami kierunku prawo.

Z kolei kierunek prawo w gospodarce przestrzennej zainteresuje pracowników urzędów i jednostek administracji publicznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką gospodarki przestrzennej oraz przedsiębiorców i projektantów zajmujących się planowaniem przestrzennym.

Natomiast prawo w turystyce zwiększy kompetencje pracowników podmiotów świadczących usługi turystyczne, zatrudnionych m.in. w: biurach podróży, agencjach turystycznych, liniach lotniczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, hotelach i innych bazach noclegowych, oraz osób poszukujących zatrudnienia w ww. podmiotach. Ważny aspekt tych studiów  stanowią zajęcia praktyczne w obszarze tworzenia umów z zakresu branży turystycznej. Uzupełniającym, ale również interesującym zagadnieniem będzie pozyskanie wiedzy i umiejętności z marketingu i komunikacji marketingowej w turystyce oraz zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.

Kierunek zarządzanie konfliktem wielokulturowym odpowiada na zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania społeczności zróżnicowanych etnicznie i kulturowo. Przeznaczony jest dla pracowników socjalnych, aktywistów, urzędników, pedagogów, nauczycieli, psychologów oraz wszystkich osób pracujących z zespołami wielokulturowymi (np. w korporacjach).

Studia podyplomowe handel międzynarodowy – aspekty celne i podatkowe został stworzony w związku z zyskaniem na znaczeniu międzynarodowej wymiany handlowej, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie i związaną z tym konfliktem wymianą towarów typu dual-use. Zainteresowanie taką tematyką studiów sygnalizuje liczne grono przedsiębiorców.

Również kierunek transformacja energetyczno-klimatyczna, prawo odnawialnych źródeł energii jest odpowiedzią na wyzwania współczesności. Studia te są skierowane do pracowników podmiotów świadczących usługi w zakresie odnawialnych źródeł energii, zatrudnionych m.in. w: przedsiębiorstwach energetycznych oraz firmach współpracujących przy projektowaniu, finansowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu usług OZE, a także pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu rozwoju gospodarczego, energetyki i ochrony klimatu. Istotnym elementem tych studiów  są zajęcia praktyczne w obszarze tworzenia umów z zakresu branży energetyczno-klimatycznej i projektów OZE.

Wszystkie studia podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia na niektórych kierunkach podyplomowych odbywają  się w formie zdalnej.

Na studia podyplomowe może zostać przyjęta osoba posiadająca co najmniej dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia.

Szczegółowe informacje o każdym kierunku oraz o terminach rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/?re=letnia&st&po=sp&tr

Oprac.: Dział Komunikacji UWr

Materiał Promocyjny