Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego tryb udostępniania danych statystycznych i wysokość opłat za przetworzenie informacji, o które występować będą mogły nie tylko organy administracji publicznej, ambasady RP czy NBP, ale i inne podmioty. Np. uczelnie ekonomiczne wykorzystujące dane o obrocie towarowym między państwami Wspólnoty (Intrastat) i spoza niej (Extrastat).

Co ważne, dane udostępniane będą na wniosek, który będzie można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Wnioskodawca będzie musiał w nim podać nie tylko informacje o sobie (firma – nazwę, osoba fizyczna – nazwisko i imię, adres siedziby lub zamieszkania) i o sposobie, w jaki zamierza odebrać dane, ale także o zakresie informacji, o które występuje.

Ministerstwo postanowiło też, że informacji będzie udzielał szef Służby Celnej i dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

Będą one odpłatne. Wysokość tej opłaty będzie ustalana według skomplikowanego wzoru określonego w projektowanym rozporządzeniu. Jej elementami mają być: ocena pracy merytorycznej według wzoru uwzględniającego m.in. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w kwartale, a także opłata za eksploatację systemu informatycznego. Chodzi o hipotetyczną miesięczną amortyzację środków trwałych.

Etap legislacyjny: konsultacje międzyresortowe

Więcej o służbie celnej czytaj w serwisie:

» Sfera budżetowa » Mundurowi » Służba celna