Materiał powstał we współpracy z firmą Budimex

Zasady odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju firm już dawno przestały być jedynie ciekawostką czy przedmiotem zainteresowania wąskiej grupy pasjonatów. Dziś szerokie grono interesariuszy – inwestorów, partnerów biznesowych czy klientów – ocenia działalność firm właśnie przez pryzmat ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance – środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) oraz realizacji polityki CSR.

Coraz więcej odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw, z różnych branż, publikuje raporty niefinansowe, w których uwzględnia czynniki ESG. W przypadku największych spółek giełdowych jest to obowiązkowe, w przypadku mniejszych podmiotów takie zobowiązania pojawią się w najbliższych latach.

Dekady doświadczenia

Wśród największych działających w Polsce przedsiębiorstw, które realizują strategię zrównoważonego rozwoju, jest lider branży budowlanej Budimex. To jedna z wiodących grup budowlanych w kraju,

z tradycjami, renomą i doświadczeniem budowanymi na przestrzeni ponad 50 lat działalności biznesowej. Jako przedsiębiorstwo zajmujące się generalnym wykonawstwem, Budimex oferuje usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego czy ekologicznego. W ramach Grupy posiada również szerokie kompetencje w obszarze tzw. facility management (utrzymanie techniczne budynków i obiektów infrastrukturalnych) oraz gospodarki odpadami.

Portfolio Budimex robi wrażenie. Na koncie firmy są takie projekty, jak udział w budowie autostrad A1 i A4, tras szybkiego ruchu (m.in. S5, S6, S7 czy S19), centrów komunikacyjnych w Lublinie, Kielcach czy Katowicach, rozbudowie lotnisk w Gdańsku i Katowicach-Pyrzowicach, a także modernizacja linii kolejowych (np. Rokietnica–Wronki czy Warszawa–Lublin) czy budowa centrów dystrybucyjnych. Najnowsze realizacje spółki dotyczą m.in. rozbudowy Opery Nova w Bydgoszczy, budowy tramwaju do Wilanowa w Warszawie czy trzeciego nabrzeża głębokowodnego w Gdańsku w konsorcjum z Dredging International NV.

Firma znalazła się także w gronie przedsiębiorstw, które zawarły porozumienia o współpracy przy dwóch strategicznych inwestycjach dla polskiej gospodarki i energetyki – Centralnym Porcie Komunikacyjnym i pierwszej w kraju elektrowni atomowej. Ponadto w portfelu grupy, jest kilka kontraktów zagranicznych – m.in. autostrada D1 Bratysława–Triblavina oraz most w niemieckim Liepe.

Obserwując wiodące trendy gospodarcze i poszukując nowych obszarów kompetencji, Budimex inwestuje w energię odnawialną, nabywając projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych. To kierunek, który jak podkreśla firma, uzasadniony jest zarówno potrzebami Grupy w zakresie efektywności energetycznej, jak i koniecznością zazieleniania branży budowlanej.

Skala zobowiązuje

W ramach swojej działalności Budimex wdraża rozwiązania z obszaru odpowiedzialnego biznesu. Jak podkreśla firma, choć celem istnienia każdego przedsiębiorstwa jest długofalowy wzrost, w dzisiejszych czasach rozwój musi odbywać się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego. „Jako jedna z największych firm budowlanych w Polsce, jesteśmy nie tylko świadomi naszego wpływu na kształtowanie otoczenia, ale uważamy, że powinniśmy wykorzystać nasz potencjał do realizacji ważnych celów społecznych”, deklaruje Budimex. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w ocenie przedsiębiorstwa, nie jest wyłącznie uzupełnieniem podstawowej działalności firmy, a sposobem na odpowiedzialne i świadome zarządzanie. Mając na uwadze, że zmiany klimatu niosą za sobą nie tylko konsekwencje dla życia społecznego, ale również warunków prowadzenia biznesu.

Budimex wskazuje, że działanie w sposób odpowiedzialny i zrównoważony pozwala m.in. weryfikować ryzyko społeczne i środowiskowe na wczesnym etapie oraz przeciwdziałać mu, stanowi wsparcie w optymalizowaniu procesów i równoważeniu kosztów operacyjnych oraz budowaniu relacji z inwestorami, dla których ważne są aspekty etyczne. Postępowanie w zgodzie z zasadami ESG to wartość dodana dla wizerunku firmy, a także element kształtowania kultury korporacyjnej oraz pozytywnych standardów dla branży.

W zrozumieniu wpływu biznesu Grupy Budimex na klimat duży udział odgrywają relacje z partnerami biznesowymi i lokalnymi społecznościami. Wiedza zdobyta w dialogu z interesariuszami pomaga firmie w tworzeniu efektywnych i merytorycznych strategii w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Obecnie spółka realizuje założenia dokumentu strategicznego CSR na lata 2021–2023, będącego kontynuacją podobnego programu na lata 2016–2020.

Obowiązująca strategia firmy opiera się na sześciu filarach: zapewnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko i klimat, dbanie o rozwój pracowników i ich satysfakcję z pracy, stawianie na najwyższą jakość i innowacje, przeciwdziałanie nadużyciom oraz prowadzenie dialogu i wspieranie lokalnych społeczności.

Na rzecz klimatu, pracowników i społeczności lokalnych

Grupa Budimex sukcesywnie dąży do ograniczania negatywnego wpływu swojej działalności operacyjnej na środowisko. Firma pracuje nad polityką w tym zakresie, w ramach prowadzonych badań i analiz chce określić szanse i zagrożenia, które zmiany klimatu mogą przynieść w perspektywie najbliższych lat dla branży budowlanej. Budimex, ograniczając swój ślad węglowy, inwestuje w odnawialne źródła energii. Działania w tym obszarze obejmują zakup projektów wiatrowych i fotowoltaicznych oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej. Instalacje PV montowane na kontenerach, zasilają dziś całe zaplecza socjalne na placach budowy.

Ze względu na charakter prowadzonego biznesu, Budimex wprowadza również rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Obejmują one m.in. minimalizowanie zużycia wody oraz ponowne zagospodarowanie odpadów budowlanych, które obecnie jest na poziomie ok. 50 proc. pozostałości z procesów. Ponadto firma przykłada dużą uwagę do zabezpieczania ekosystemów, w których sąsiedztwie realizuje inwestycje. Aspekty środowiskowe są także jednym z kryteriów przy nawiązywaniu współpracy z dostawcami i podwykonawcami.

W filarze społecznym Budimex deklaruje otwartą komunikację z lokalnymi społecznościami oraz prowadzi projekty CSR wpływające na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia w regionach. Do największych programów realizowanych przez spółkę należą: Hello ICE. Budimex Dzieciom i Strefa Rodzica. Pierwszy z nich to akcja edukacyjno-społeczna, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci na drogach oraz dostarczająca nauczycielom narzędzia do profesjonalnego przekazywania uczniom wiedzy z tego zakresu. Druga inicjatywa koncentruje się na tworzeniu wydzielonych stref w szpitalnych oddziałach dziecięcych. W zależności od potrzeb i warunków w poszczególnych jednostkach Budimex aranżuje nieużywane pomieszczenia lub fragmenty korytarzy, wyposaża szpitale w odpowiednią liczbę składanych łóżek lub urządzeń sanitarnych oraz organizuje najmłodszym i ich rodzicom miejsca do wypoczynku i zabawy. Strefa Rodzica to również osobiste zaangażowanie pracowników firmy, którzy uczestniczą w programie w ramach wolontariatu.

Stawianie człowieka w centrum uwagi definiuje także postawę Grupy Budimex jako pracodawcy. Firma aktywnie wspiera tworzenie kultury organizacyjnej opartej na równości i różnorodności. Sprzeciwia się stereotypowemu postrzeganiu roli kobiet w budownictwie i wspiera je w zdobywaniu nowych kompetencji m.in. w ramach wewnętrznych programów menedżerskich. Priorytetem spółki jest działanie w zgodzie z najwyższymi standardami branży w zakresie bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno tworzenia bezpiecznych warunków pracy na inwestycjach i w ich bezpośrednim otoczeniu, jak i gwarantowania stabilnego zatrudnienia. Budimex działa w sposób etyczny – w stosunku do pracowników oraz partnerów. Dba o terminowość i wysoką jakość oferowanych usług. Obserwując trendy społeczne i ekonomiczne, sięga po innowacje, usprawniając i zwiększając efektywność prowadzonych działań.

Jak podkreśla firma, współczesne wyzwania klimatyczne wymagają holistycznego podejścia, także z uwzględnieniem agendy biznesowej. Jednak zarówno w przypadku realizowanych inwestycji, jak i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, głównym beneficjentem działań Budimex zawsze jest człowiek.

Materiał powstał we współpracy z firmą Budimex