Zamawiający jako gospodarz postępowania oraz dysponent środków publicznych jest obowiązany do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania w sposób zgody z dyrektywami płynącymi ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe prawo zamówień publicznych (dalej nowe Pzp), które wejdzie w życie wraz z początkiem 2021 r. nakłada na zamawiających szereg dodatkowych obowiązków – w tym w zakresie prawidłowego przygotowania postępowania. Przede wszystkim zamawiający będą obowiązani respektować zasadę efektywności zamówień publicznych, która ma zastosowanie do wszystkich czynności podejmowanych przez wykonawcę.