Nowy taryfikator korekt finansowych - stanowiący załącznik do Rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień - jest bezpośrednim tłumaczeniem tekstu tabeli z oficjalnego tłumaczenia decyzji Komisji Europejskiej na język polski. Zabieg ten spowodował, że mimo usystematyzowania, doprecyzowania rodzaju naruszeń i wartości korekt wiele użytych w tekście pojęć jest niezrozumiała, niezgodna z dotychczas stosowanym nazewnictwem na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP). Powyższe może prowadzić do trudności interpretacyjnych, a co za tym idzie – niepewności w stosowaniu prawa.