Narodowe Centrum Kultury od czterech lata bada, w jaki sposób Polacy świętują rocznicę odzyskania niepodległości. - Narodowe Centrum Kultury w ramach działań statutowych analizuje dynamikę zmian postaw w Polaków wobec ważnych zagadnień kulturowych i wydarzeń historycznych. W tym roku skupiliśmy się na badaniu postaw i wiedzy naszych rodaków na temat odzyskania niepodległości, sposobów celebrowania tego święta oraz ich stosunku do obchodzenia świąt państwowych i patriotyzmu – mówi prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor NCK.

Polacy zapytani o święta, które zasługują na szczególne upamiętnienie, najczęściej wymieniali Święto Niepodległości (18 proc.- pierwsze wskazanie. W porównaniu z 2016 r. spadł odsetek deklarujących potrzebę celebrowania 11 listopada w pierwszej kolejność (o 7 punktów procentowych) oraz ogólnie Polaków, dla których Święto Niepodległości zasługuje na szczególne upamiętnienie (o 10 punktów procentowych).

Prawie połowa badanych (46 proc.) deklaruje, że obchodzi święto 11 listopada, a równo połowa nie obchodzi go w jakiś szczególny sposób. Najczęściej praktykowane jest wywieszanie flagi państwowej (22 proc.), udział w mszy (19 proc.), uroczysty obiad w domu (13 proc.) oraz uczestnictwo w uroczystościach publicznych organizowanych w miejscowości zamieszkania (11 proc.).

Z przeprowadzonych badań wynika również, że najbardziej interesującymi dla respondentów formami świętowania rocznicy odzyskania niepodległości jest udział  w koncertach, festynach i widowiskach (37 proc), rekonstrukcje historyczne (35 proc.), wycieczki po miejscach pamięci (33 proc.) oraz parady wojskowe (33 proc.). W porównaniu do badań z 2016 r. największy wzrost, o 8 punktów procentowych, odnotowały parady wojskowe (wzrost z 25 proc. w 2016 r. do 33 proc. w 2019 r.). Wzrost o 7 punktów procentowych uzyskały też jarmarki, targi oraz sadzenie pamiątkowych drzew. Ostatnim sposobem świętowania, który odnotował wysoki wzrost są wydarzenia sportowe (np. biegi) – w tym przypadku odnotowano wzrost o 5 punktów procentowych z 14 proc. w 2016 r. do 19 proc. w 2019 r.

- W ocenie prawie połowy Polaków najbardziej atrakcyjne formy świętowania proponują władze lokalne, a zaraz po nich instytucje kultury. Jedna szósta respondentów wskazała nam kościół i koalicję lokalnych instytucji, natomiast co piąty badany - szkoły oraz fundacje lub stowarzyszenia – wskazuje dyrektor NCK.

Zmianom ulega również wiedza Polaków na temat historycznych i kulturowych aspektów odzyskania niepodległości. W porównaniu z 2016 r. wzrósł poziom wiedzy o roku uzyskania przez Polskę niepodległości (z 74 proc. w 2016 r. do 78 proc. w 2019 r.), zwiększył się też osób deklarujących znajomość książek na ten temat. Na zbliżonym poziomie deklarowano znajomość filmów i seriali o tematyce niepodległościowej. Mniej osób deklaruje także znajomość pieśni legionowych.

Autorzy badań wskazują też na lepszą rozpoznawalność postaci, które odegrały istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i to zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Wśród osób deklarujących znajomość kobiet, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości (10 proc.), najczęściej wymienianą postacią jest Aleksandra Piłsudska – żona Józefa Piłsudskiego. Na drugiej pozycji ex aequo znalazły się Maria Dąbrowska i Eliza Orzeszkowa. Czwarte miejsce należy do Marii Skłodowskiej-Curie. To szczególnie ciekawy wynik z perspektywy obchodzonej przed rokiem 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych i podjętych w związku z tym działań edukacyjnych. Jako ojców niepodległości Polacy najczęściej wskazują tradycyjnie : Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego i Romana Dmowskiego.

Badanie „101. rocznica odzyskania niepodległości" zostało przeprowadzone przez firmę PBS na zlecenie Narodowego Centrum Kultury w dniach 19.07-09.08.2019 r. metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1107 osób w wieku 15 lat i więcej.