Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki zapowiedział, że na terenie Westerplatte rozpoczyna się kolejny etap badań archeologicznych.

– Podczas tego etapu skoncentrujemy się na odkryciu i udokumentowaniu reliktów dwóch obiektów ważnych dla funkcjonowania i historii Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, chodzi o Wartownię nr 5 – zniszczoną 2 września 1939 r., w której zginęło co najmniej sześciu polskich żołnierzy – oraz Willę Oficerską – doprecyzował Filip Kuczma, kierownik Działu Archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Będziemy również kontynuować prace w pobliżu miejsca odnalezienia mogił dziewięciu polskich żołnierzy – dodał.

W lutym została podpisana umowa pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a pracownią NM Architekci z Warszawy, w ramach której zwycięski zespół przygotuje dokumentację architektoniczno-urbanistyczną Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Projekt obejmuje budowę cmentarza wraz z pokazaniem reliktów Wartowni nr 5 i Willi Oficerskiej.

Elementy wchodzące w skład aktualnego cmentarza zostaną zdemontowane oraz zdeponowane w magazynach Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a także częściowo na terenie bazy archeologicznej na Westerplatte. Historyczny krzyż zostanie oczyszczony i poddany konserwacji. Ponadto na zlecenie muzeum specjalistyczna firma przeprowadzi prace ekshumacyjne, a spoczywające na Westerplatte szczątki mjr. Henryka Sucharskiego oraz kpr. Andrzeja Kowalczyka zostaną złożone tymczasowo w bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku. Tam spoczywać będą do czasu ich uroczystego pochowania na nowym cmentarzu, wraz z pozostałymi obrońcami z września 1939 r., których szczątki zostały odnalezione jesienią 2019 r. na Westerplatte. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na grudzień 2021 r.

W ramach I etapu budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 prowadzane są działania zmierzające do udostępnienia zwiedzającym w IV kwartale 2022 r. historycznego budynku Elektrowni. Zgodnie z założeniami w obiekcie tym znajdzie się wystawa prezentująca m.in. najważniejsze zabytki archeologiczne odnalezione w trakcie kolejnych sezonów prac wykopaliskowych na Westerplatte.

Do końca marca, w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego, wyłoniona zostanie pracownia projektowa, która opracuje projekt modernizacji budynku Elektrowni wraz z aranżacją jej wnętrz oraz zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na grudzień 2021 r.

W IV kwartale 2021 r. Muzeum ogłosi konkursu architektoniczny na II i III etap budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Inwestycja obejmie teren pola bitwy na Westerplatte m.in. tzw. Czerwony Mur, strefę magazynową (magazyny amunicyjne), Budynek Zawiadowcy Stacji oraz Placówkę „Fort", jak również budowę nowego obiektu z przestrzenią wystawienniczą.

12 marca 2021 r. na terenie Westerplatte rozpoczął się kolejny etap badań archeologicznych. Głównym założeniem jest udokumentowanie reliktów dwóch budynków wchodzących w skład Wojskowej Składnicy Tranzytowej: Wartowni nr 5 oraz Willi Oficerskiej. Ocena stanu ich zachowania jest niezbędna do opracowania szczegółowego projektu ich zabezpieczenia i wyeksponowania. Ponadto celem badań archeologicznych jest potwierdzenie bądź wykluczenie obecności kolejnych pochówków na terenie przyległym do miejsca, gdzie jesienią 2019 r. muzealni archeolodzy odnaleźli mogiły dziewięciu polskich obrońców Westerplatte z września 1939 r. Dotychczas, w tym miejscu badaniami objęto obszar o powierzchni 500 m kw, natomiast w bieżącym roku pracami zostanie objęte kolejne 200 m kw powierzchni.

Od 15 marca 2021 r. do drugiej połowy kwietnia saperzy Wojska Polskiego zajmą się oczyszczaniem terenu Westerplatte z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Działania te zostaną przeprowadzone na obszarze o powierzchni 66 300 m kw (6,63 ha). Prace wykonywane będą przez saperów Kompania Saperów Batalionu Inżynieryjnego z 2. Pułku Saperów z Kazunia Nowego pod nadzorem archeologów.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W drugiej połowie marca rozpoczną się też badania geofizyczne terenu dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Pozwolą na uzyskanie w sposób bezinwazyjny szczegółowych informacji o położeniu i rozmiarach niewidocznych obecnie reliktów budynków znajdujących się niegdyś na Westerplatte, lejów po bombach i pociskach artyleryjskich, które eksplodowały na terenie Składnicy w trakcie jej obrony, jak i innych obiektów archeologicznych znajdujących się na półwyspie. Badania te przyczynią się do precyzyjnego zlokalizowania, wytypowania i kompleksowego udokumentowania miejsc przyszłych badań archeologicznych.

Przypomnijmy, że w lipcu 2019 r. rząd po sporze z samorządem gdańskim przejął teren, na którym znajduje się Westerplatte. Wiceminister kultury Jarosław Sellin stwierdził wtedy, że samorząd nie radzi sobie z zagospodarowaniem terenu. Specjalną ustawę przygotowali posłowie PiS.