Bazy internowanych w stanie wojennym została stworzona przez Archiwum IPN. Będzie publikowana w ramach projektu Grudzień 1981 w zakładce Internowani. Docelowo użytkownicy bazy będą mogli zapoznać się z informacjami o ponad 9,4 tys. internowanych osobach.

Głównym założeniem jest przedstawienie pełnego wykazu osób internowanych na podstawie Dekretu Rady Państwa PRL o stanie wojennym. Baza będzie zawierała nie tylko wpisy o osobach zatrzymanych ze względów politycznych, ale również informacje o internowanych z innych powodów, np. o dygnitarzach partyjnych PZPR. Poszczególne pola zawierają podstawowe dane personalne, informacje o miejscu, datach i przyczynie internowania oraz odnośniki do biogramów zewnętrznych. Rekordy będą uzupełniać pliki cyfrowe z kopiami decyzji o internowaniu (o ile zachowały się one w zasobie archiwalnym IPN), a w przypadku osób internowanych z powodów politycznych, także fotografie.

Jak informuje IPN projekt na charakter rozwojowy, a prace będą kontynuowane do 13 grudnia 2022 r. Czytelnicy będą mogli również brać udział w rozbudowie Bazy, przesyłając swoje uwagi i propozycje uzupełnienia wykazu osób na adres internowani@ipn.gov.pl

Sekcja Internowani zostanie uzupełniona o interaktywną mapę miejsc internowania (z opisami tych miejsc i linkami do bazy) oraz statystyki MSW PRL dotyczące internowanych (z grafikami).

Baza będzie dostępna na stronie: www.13grudnia81.pl