– To człowiek niezwykle zasłużony dla ratowania zbiorów Ossolineum, zarówno w czasie wojny, kiedy wywiózł do Krakowa m.in. rękopis „Pana Tadeusza", jak i po jej zakończeniu, kiedy zdecydował się pozostać we Lwowie wcielonym do Związku Radzieckiego, by chronić zbiory – przypomina dr Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która odnowi nagrobek. Prace te sfinansuje Ministerstwo Kultury w ramach programu „Miejsca pamięci narodowej za granicą".

Laszczkowski przypomina, że Gębarowicz po wojnie był prześladowany przez władze sowieckie, ale był też autorytetem dla Polaków, którzy pozostali we Lwowie po włączeniu go do ZSRR. – Stanisław Nicieja nazwał go w 1987 r. „papieżem Polonii lwowskiej" – dodaje dr Laszczkowski. Profesor historii sztuki Mieczysław Gębarowicz po śmierci w 1984 r. został pochowany w grobie rodzinnym Klamutów na Łyczakowie. Szacunkowy koszt remontu nagrobka to około 70 tys. zł. Prace powinny zostać zakończone jesienią tego roku.

Na Cmentarzu Łyczakowskim odnowione zostaną też w tym roku przez Fundację m.in. dwa bliźniacze pomniki nagrobne biskupów rzymsko-katolickich dłuta Pawła Eutelego. Mowa o miejscu spoczynku biskupa Jana M. Gutkowskiego, kapelana wojsk napoleońskich i kapelana starszego Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego. Od 1827 r. był on senatorem Królestwa Polskiego, skreślonym z listy senatorów przez Sejm powstania listopadowego 20 lipca 1831 r. za potępienie wybuchu powstania. W 1840 r. biskup został aresztowany przez władze rosyjskie, wygnany z zaboru rosyjskiego, zamieszkał we Lwowie. Odnowiony zostanie też nagrobek bp Adama Jasińskiego, od 1860 r. biskupa przemyskiego, który – jak przypomina dr Michał Laszczkowski – „sprzeciwiał się wykorzystywaniu ambony do celów pozaliturgicznych".

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego od kilkunastu lat prowadzi prace na tej najstarszej lwowskiej nekropolii. Ze środków Ministerstwa Kultury odnowionych zostało ponad 100 nagrobków. Tylko w poprzednim roku blask zyskał m.in. nagrobek generała powstania styczniowego Józefa Śmiechowskiego, prezydenta Lwowa Godzimira Małachowskiego. Konserwacji poddany został grób Grzegorza Szymanowicza, arcybiskupa lwowskiego obrządku ormiańskiego, oraz prof. Leona Pinińskiego, dyplomaty, prawnika i historyka sztuki, rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.