Pion śledczy IPN w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego prowadzi działania prawne mające na celu stwierdzenie nieważności orzeczeń sądów oraz byłych kolegiów ds. wykroczeń, które zapadły w Warszawie i na terenie dawnego województwa stołecznego w okresie obowiązywania stanu wojennego.

Osoby pokrzywdzone wydanymi w tych sprawach orzeczeniami sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń, które nie uzyskały jeszcze stwierdzenia ich nieważności, mogą kierować korespondencję do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, 00-207 Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6, tel. 22-860-70-79, faks 22-860-70-71, mail: komisja.warszawa@ipn.gov.pl.