Dobra sytuacja finansowa FUS

Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2022 r. osiągnął rekordowy poziom 85 proc. – był to najlepszy wynik od 1999 r.

Publikacja: 27.04.2023 21:00

Materiał partnera: ZUS

Takie wnioski płyną z przygotowanego przez ZUS raportu nt. sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w ubiegłym roku.

Liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec 2022 r. wyniosła 16 273 tys. osób. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,8 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,5 proc.) oraz osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (7,9 proc.).

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,5 proc. osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec 2022 r. w ZUS było zarejestrowanych 1063 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 21,5 proc. w stosunku do stanu na koniec 2021 r. W liczbie tej 59,5 proc. osób było pracownikami, 2,8 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy, których napływ w ubiegłym roku został dodatkowo zintensyfikowany działaniami wojennymi na terytorium tego kraju. Na koniec 2022 r. osoby z Ukrainy stanowiły 70,2 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS, a ich liczba wyniosła 746 tys., tj. o 19 proc. więcej niż na koniec 2021 r.

Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z istotnych parametrów, który pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Wskaźnik ten w 2022 r. osiągnął rekordowy poziom 85 proc. – był to najlepszy wynik od 1999 r.

Największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu w 2022 r. wyniosła 263,6 mld zł i była o 15,3 proc. wyższa od osiągniętej w 2021 r. Wpływy składek wyniosły 260,7 mld zł i były o 14,3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W 2022 r. fundusz otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 38,7 mld zł, czyli o 3,7 mld zł większą niż w 2021 r. W ramach dotacji od 2019 r. wykazywane są również środki, które stanowią refundację składek przekazanych do OFE. W 2022 r. kwota ta wyniosła 3,9 mld zł i wzrosła o 8,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Wpłaty z OFE, tj. środki przekazane do funduszu emerytalnego w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o dziesięć lat od wieku emerytalnego, ukształtowały się na poziomie 6,8 mld zł i były niższe od przekazanych w 2021 r. o 7,6 proc.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r. wyniosły 310,9 mld zł i były o 26,5 mld zł większe niż w 2021 r. Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 300 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 269,4 mld zł, tj. o 9,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Na koniec grudnia 2022 r. stan funduszu wyniósł 9 mld zł, przy czym środki pieniężne to 4,4 mld zł. Należy podkreślić, że fundusz nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa, jak również z tytułu kredytów.

Materiał partnera: ZUS

Takie wnioski płyną z przygotowanego przez ZUS raportu nt. sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w ubiegłym roku.

Pozostało 96% artykułu
Gospodarka
Groźba recesji w Wielkiej Brytanii nie psuje humorów Wyspiarzy
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Gospodarka
Wiceszef KE w Chinach. Chodzi nie tylko o samochody elektryczne
Gospodarka
Kanada i Ukraina podpisały umowę o wolnym handlu
Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Jak ma wyglądać transformacja energetyczna w Polsce? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Gospodarka
Polska gospodarka zaczyna się rozgrzewać. Słowa prezesa NBP szybko tracą ważność
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej