Materiał przygotowany we współpracy z ZUS

„Wsparcie przewidziane w ustawie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących nad Odrą działalność, m.in. w zakresie turystyki, noclegu, gastronomii, rybołówstwa, kultury, rozrywki, sportu i rekreacji. Wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej z uwagi na odwoływane rezerwacje i brak turystów” – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

„Udzielenie tego kolejnego kryzysowego wsparcia powierzono Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Jak zwykle będzie to pomoc szybka i skuteczna, m.in. dzięki doświadczeniu nabytemu w okresie pandemii, wdrażaniu nowoczesnych świadczeń dla rodzin z ZUS i napływu uchodźców z Ukrainy” – dodaje.

Zasady ustalania prawa i wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego płatnikom składek z określonych branż określa podpisana 29 września przez prezydenta ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze.

Dla kogo wsparcie

Krąg uprawnionych podmiotów wynika z rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie ustawy. Akt wykonawczy wskazuje kody PKD, którymi musi być oznaczona przeważająca działalność, powiaty, w których działalność była prowadzona, i miesiąc, za który będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie.

Możliwość tę mają płatnicy, którzy prowadzili działalność w powiatach, przez które przepływa Odra lub w jej pobliżu, tj. w powiatach: głogowskim, górowskim, legnickim, Legnicy (miasto na prawach powiatu), lubińskim, oławskim, średzkim, trzebnickim, wołowskim, wrocławskim, Wrocławiu (miasto na prawach powiatu), gorzowskim, Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu), krośnieński, nowosolski, słubicki, sulęciński, wschowski, zielonogórski, Zielona Góra (miasto na prawach powiatu), brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, opolskim, Opolu (miasto na prawach powiatu), raciborskim, wodzisławskim, goleniowskim, gryfińskim, kamieńskim, myśliborskim, polickim, sławieńskim, Szczecinie (miasto na prawach powiatu), Świnoujściu (miasto na prawach powiatu).

Na pewno o pomoc będą mogli ubiegać się płatnicy składek z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze. Będą to podmioty operujące na terenach, przez które przepływa Odra.

Jest także kilka warunków ogólnych, które trzeba spełnić, jak: prowadzenie działalności na określony dzień (1 lipca), termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (do 31 lipca), data obowiązku opłacania składek (nie późniejsza niż 1 lipca 2022 r.), zgłoszenie co najmniej jednej osoby do ubezpieczeń (i utrzymanie tego ubezpieczenia).

Co trzeba zrobić

Aby uzyskać pomoc, konieczne będzie przede wszystkim wykazanie niższego przychodu w sierpniu 2022 r. o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r., czerwcu 2022 r. albo w sierpniu 2021 r.

Jednorazowe świadczenie (za sierpień 2022 r.) będzie przysługiwało w kwocie 3 010 zł za każdego ubezpieczonego spełniającego warunki ustawowe. Od świadczenia nie będą pobierane podatek dochodowy od osób fizycznych ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. Nie będzie ono także podlegało potrąceniom i egzekucji. Świadczenie będzie stanowiło tzw. pomoc de minimis. Ustawa dopuszcza składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i wypłatę na rachunek bankowy płatnika składek.

Świadczenie będzie przyznawane niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia lub jego wysokość.

Informacja o wypłaconej kwocie jednorazowego świadczenia, zestawienie ubezpieczonych, którzy zostali uwzględnieni przy ustalaniu kwoty świadczenia, i zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej będą zamieszczane na PUE ZUS.

Przepisy ustawy przewidują również tryb odzyskiwania nienależnie wypłaconych świadczeń. Wykazany w oświadczeniu spadek przychodu będzie badany przez Krajową Administrację Skarbową. W ustawie o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze znalazł się także przepis wydłużający prawo do dokonywania płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego do 31 marca 2023 r.

Materiał przygotowany we współpracy z ZUS