Materiał partnera

Rosnące zainteresowanie zarówno pracowników, jak i studentów obszarem ESG jest z jednej strony konsekwencją coraz powszechniejszej świadomości współczesnych wyzwań, z drugiej strony odpowiedzią na proaktywną postawę rektora i władz SGH w tym zakresie.

Mówiąc o ESG w kontekście szkół wyższych, nie sposób nie wspomnieć o Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Dokument stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Wdrażanie zobowiązań Deklaracji wpływa na skuteczniejsze dopasowanie oferty edukacyjnej dla studentów do aktualnych wyzwań gospodarczych, w tym przede wszystkim rynku pracy, włączeniu do przedmiotów nauczania tematów związanych z etyką biznesu, społeczną odpowiedzialnością, wpływem środowiskowym czy współpracą z otoczeniem. Deklaracja skierowana jest do wszystkich uczelni publicznych i prywatnych oferujących edukację zarówno na kierunkach humanistycznych, jak i ekonomicznych. Najważniejsza jest wola uczelni do realizacji misji edukacyjnej i wychowawczej w duchu nowoczesnej edukacji globalnej uwzględniającej trendy związane ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. SGH jest jednym w pierwszych sygnatariuszy Deklaracji, podpisała ją w 2017 r. Obecnie sygnatariuszami jest 160 szkół wyższych z całej Polski.

Ważny element strategii

Na SGH z powodzeniem funkcjonuje także Komisja Rektorska ds. Społecznej Odpowiedzialności, w skład której wchodzą zarówno pracownicy naukowi, jak i administracyjni, a także studenci i doktoranci. Komisja wypracowała kluczowy dokument – strategię społecznej odpowiedzialności SGH, która aktualnie jest wdrażana w życie.

To jedna z kluczowych strategii przekrojowych zaplanowanych do realizacji wraz ze strategią rozwoju uczelni na lata 2022–2032 i w swych założeniach ściśle nawiązuje do wytycznych strategii rozwoju SGH. Planowane działania wskazane w strategii społecznej odpowiedzialności uczelni mają na celu jak najpełniejsze uwzględnienie ESG w naszej misji dydaktycznej, aktywności naukowej, jak również w przedsięwzięciach o charakterze społecznym, wspierających zarówno społeczność lokalną, jak i rozwiązywanie problemów o charakterze globalnym, w tym problemów środowiskowych.

Przyjęcie strategii wskazuje, jak kluczowym elementem rozwoju uczelni jest jej zrównoważony rozwój i stosowanie najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach funkcjonowania SGH: nauce, dydaktyce, relacjach z otoczeniem oraz zarządzaniu uczelnią.

Szczególnie dużą wagę uczelnia przykłada do edukacji klimatycznej. Uważamy, że tylko nauczanie oparte na aktualnej wiedzy naukowej buduje świadome i odpowiedzialne postawy społeczne – niezbędne w obliczu wyzwań zmiany klimatu, z którymi muszą mierzyć się obecne i przyszłe pokolenia. W ubiegłym roku w SGH odbyła się inauguracja Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej. To wielostronny proces dialogowy, mający na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie wprowadzenia w polskich szkołach rzetelnej interdyscyplinarnej edukacji klimatycznej na wszystkich poziomach nauczania.

Nie można w tym momencie zapomnieć o dużych wyzwaniach, jakie stoją przed polskim biznesem w kontekście zrównoważonego rozwoju. Do tej pory obszar CSR postrzegany był przez wielu menedżerów jako element albo stricte marketingowy, wizerunkowy, albo wyłącznie jako element zaangażowania społecznego.

Z biegiem czasu część firm zaczęła uwzględniać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Dziś coraz odważniej mówimy już nie o CSR, ale o ESG (ang. Environmental, Social and Governance). ESG to zupełnie nowa jakość w zakresie zrównoważonego rozwoju i koncepcja, w której takie czynniki jak środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny muszą w sposób spójny stanowić motor napędowy biznesu. Determinantem tych decyzji są względy ekonomiczne. Coraz więcej podmiotów zaczyna postrzegać zrównoważony rozwój nie jako koszt, lecz w działaniach ESG widzą drogę do poprawy efektywności kosztowej i zwiększenia swojej konkurencyjności.

Uczelnie wsparciem dla biznesu

Jednak przed polskim biznesem są dwa kluczowe wyzwania ściśle ze sobą powiązane, do których bardzo wiele podmiotów nie jest w ogóle przygotowanych. Po pierwsze, to działania na rzecz neutralności klimatycznej. Nie dostrzegamy tego, że świat stoi na granicy destabilizacji gospodarczej, co ma ścisły związek z katastrofą klimatyczną. Jeśli nie będziemy w szybkim tempie zmierzać w kierunku neutralności klimatycznej, nie będziemy w stanie powstrzymać fatalnych skutków tego zjawiska. Polski biznes czeka też jeszcze jedno wyzwanie – nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania niefinansowego w zakresie kwestii ESG. Firmy, i już nie tylko te notowane na GPW, będą zobligowane do rzetelnego ujawniania informacji dotyczących m.in. emisji CO2 w ramach całego łańcucha wartości czy wpływu ryzyka klimatycznego na swój model biznesowy. Do tej pory niewiele z nich uwzględniało w raportach takie parametry. Nieumiejętność zmierzenia danych ESG, nierzetelne raportowanie tych danych lub, co gorsza, brak raportowania może spowodować, że jakaś dana firma po prostu wypadnie z łańcucha B2B, nawet jeśli do tej pory z powodzeniem prowadziła swoją działalność. Warto zatem, aby polski biznes już dziś odpowiedział sobie na pytanie, czy jest gotów zmierzyć się z tymi wyzwaniami.

Edukacja w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii klimatycznych, ściśle wpisuje się w misję uczelni, w których podkreśla się konieczność odpowiedzi na współczesne wyzwania cywilizacyjne. Co zatem mogą zrobić szkoły wyższe, aby w realny sposób przyczynić się do poprawy tego stanu rzeczy i przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu i ekonomicznemu? Rola szkół wyższych jest o tyle istotna, że powinny one uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z obecnym kryzysem klimatycznym w ramach szeroko rozumianego ekosystemu obejmującego różnych interesariuszy, a także kształtować liderów, którzy taką działalność podejmą. Zatem rola uczelni jest kluczowa w tworzeniu przyszłości opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju, a włączanie się w debaty nad ważnymi kwestiami społecznymi – takimi jak wyzwania klimatyczne – to dla uczelni absolutny obowiązek.

Inicjatywa ESG

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego – zdecydowały się wspólnie odpowiedzieć na te wyzwania, powołując Inicjatywę ESG. Inicjatywa będzie skupiać osoby, dla których wartości ESG stanowią kluczowy element prowadzenia działalności biznesowej oraz zaangażowania społecznego. Inicjatywa ESG będzie pełnić rolę rady zrzeszającej firmy, instytucje i świat nauki, dla których wartości ESG stanowią oś prowadzenia biznesu. Celem projektu jest stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia biznesu zgodnego z zasadami ESG. Towarzyszyć temu będą edukacja i promocja najlepszych praktyk w obszarze ESG oraz podejmowanie rzetelnej dyskusji na temat kierunków zmian wraz z prezentacją optymalnych rozwiązań zwiększających efektywność przedsiębiorstw oraz jakość życia społecznego.

Działalność Inicjatywy ESG będzie miała systematyczny charakter, a jej wymiar roboczy będzie związany z ciągłym tworzeniem materiałów edukacyjnych, opracowań naukowych i zabieraniem głosu w debacie publicznej na temat kierunków zmian w obszarze ESG oraz raportowania. Partnerami Inicjatywy ESG będą podmioty posiadające kluczową rolę w formowaniu standardów i kreowaniu najlepszych praktyk w zakresie ESG.

rp.pl

Materiał partnera